Shia.az SonUmidTv media
» » » Ər-Rəhman surəsi 4-cü ayəsinin təfsiri (Ona danışmağı öyrətdi)
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename
Ər-Rəhman surəsi 4-cü ayəsinin təfsiri (Ona danışmağı öyrətdi)
Ər-Rəhman surəsi 4-cü ayəsinin təfsiri: ،،Ona danışmağı öyrətdi.” عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
(bəyan) sözünün lüğətdə geniş mənalan vardır. Təkcə nitq
və danışıq deyil, aşkar və bəlli olan hər bir şeyə "bəyan” deyilir. Hətta məntiqi və əqli dəlil-sübutlann yazılı formasına da "bəyan” deyilir. Ümumilikdə isə ayədə "danışmaq” mənasmda işlənmişdir.
Ola bilsin ki, biz söz deməyi, danışmağı adi və təbii bir məsələ hesab edək. Lakin danışmaq insan əməlinin ən incə və çətin proseslərindən biridir. deyə bilərik ki, bədən üzvlərinin heç bir əməli bu qədər zərif və çətin deyildir.Bir tərəfdən, nəfəs borusundan xaric olan hava vasitəsilə səs telləri bir-biri ilə sıx bağlılıq yaradır və səs tonları meydana gəlir. Səs tellərinin icad etdiyi səslər də müxtəlifdir: Razılıq, qəzəb, məhəbbət, düşmənçilik və adi ifadə tərzi bildirən səs tonlan mövcuddur. Sonra bu səs tonları dilin, dişlərin, ağız boşluğu nun və dodaqların vasitəsilə əlifba hərflərini ani sürətdə ard-arda düzməklə söz və danışıq əmələ gətirir.
Digər terəfdən isə insanda təfəkktır düşüncəsi inkişaf etdikcə maddi və mənəvi ehtiyaclarını ifadə etmək üçün söz bazası icad edir. Söz bazasmın icad olunmasında isə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Dünyada olan dillər ٠ qədər çoxdur ki, saymaqla tükənmir. Hətta zaman keçdikcə yeni dillər meydana gəlir.
Bəzi dilçilər dünyadakı dillərin sayını üç minə yaxın söyləmişlər. Bəziləri isə bundan dah çox olduğunu demişlər.Amma bu say ölçüsünü də ümumi dünya dillərinə şamil etmək. Çünki məhəlli, qəbilə,
 (Dairətül-məarif-Fərid Məcdi, C.8, səh. 394, "lüğət” maddəsi)
etnik dil və ləhcələri nəzərə alsaq, saysız-hesabsız dil növləri meydana gələcək. Iki qonşu kəndin müxtəlif ləhcədə və dildə danışmasmı buna
misal vurmaq olar.
Bəyan və nitq vasitəsinin əsas özəlliyi isə cümlələrin düşünmə yolu ilə məntıq və ağıl əsasında ifadə olunmasıdır. Məhz buna görə də danışıq və nitq qabiliyyəti yalnız insana məxsusdur. Düzdür, bir çox heyvanlar öz ehtiyaclannı ödəmək üçün müxtəlif səslər çıxanr. Amma bu səslər məhdud və məchuldur. Geniş bəyan tərzi isə insanın ixtiyannda qərar verilmişdir. Qüdrətli və əzəmətli Allah danışıq bəyan
tərzini insana bəxş etmişdir.
Insanın təkamülə doğru addımlaması, mədəniyyətlərin inkişafı, ixtiralann kəşf olunması, elmi nailiyyətlərin meydana gəlməsi - bütün I bunların hamısı nitq, danışıq və bəyan nemətinə bağlıdır. Əgər bu nemət olmasaydı, bütün bu sadalananlann bir nəsildən digərinə ötürülməsi
asan başa gəlməzdi. insanın elmdə, mədəniyyətdə, dində, əxlaqda və s. kamilləşməsində nitq vasitəsinin müstəsna rolu vardır. Hətta bəyan tərzinin yazı, sənət və xəttatlıq vasitəsilə təsvir olunmasını buna əlavə ؤ etsək, bəşərin fövqəladə bir nemətə sahib çıxmasma şahid olanq. Bir I
anlıq bu nemətin insanlardan almmasım təsəwür etsək, ağlasığmaz
çətinlik və faciələr baş qaldırar.
Bu ilahi nemətin bəzi özəlliklərini sadalamaqla başa düşmək olur ki, niyə yaradılış nemətindən sonra ،،danışıq” nemətinə işarə olunmuşdur
Sözügedən ayələr haqqında  hədis:
" ayələrin izahı və təfsiri barəsində bir çox hədislər
rəvayət olunmuşdur. imam Sadiq (ə) (ona danışmağı öyrətdi)
ayəsinin təfsiri barəsində buyuraıuşdur:
"Bəyan” Allahın ismi-əzəmidir və bunun vasitəsilə hər bir şey bəlli olur.” , :٠
Məcməül-bəyan, C.9, səh.197
Bu hədislər ayələrin ümümi mənasını məhdudlaşdırmır, əksinə bizə yeni həqiqətləri açıqlayır.

Ayətullahül-üzma Nasir Məkarim Şirazi "Nümunə təfsiri”

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Necə ola bilir ki, bəzi ibadətlər cəhənnəm atəşini insana haram edə bilir?
Necə ola bilir ki, bəzi ibadətlər cəhənnəm atəşini insana haram edə bilir?
"Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıraram"
"Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıraram"
ALLAH İLƏ MƏXLUQ ARASINDA TƏKVİNİ ƏLAQƏ
ALLAH İLƏ MƏXLUQ ARASINDA TƏKVİNİ ƏLAQƏ
Quran ayələrindən anlaşılır ki, həmin məhkəmə üçün ümumilikdə altı növ şahid vardır
Quran ayələrindən anlaşılır ki, həmin məhkəmə üçün ümumilikdə altı növ şahid vardır
Allahı gözlə görmək olarmı?
Allahı gözlə görmək olarmı?
Həsəd insanin özünü məhv edir
Həsəd insanin özünü məhv edir
Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü barədə
Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü barədə
DÜZGÜN İBADƏT ETMƏK
DÜZGÜN İBADƏT ETMƏK
“Əl-həmdu lillah” zikrinin tərcümə və təfsiri
“Əl-həmdu lillah” zikrinin tərcümə və təfsiri
QUR᾽ANIN E᾽CAZI İLƏ TOPLANMASI ARASINDA OLAN UYĞUNLUQ
QUR᾽ANIN E᾽CAZI İLƏ TOPLANMASI ARASINDA OLAN UYĞUNLUQ
QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU YEDDİ QİRAƏT ÜSULLARINDAKI OXŞARSIZLIQ
QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU YEDDİ QİRAƏT ÜSULLARINDAKI OXŞARSIZLIQ
Quranda həzrət Məhəmmədin (s) sonuncu peyğəmbər olması ilə əlaqədar nə kimi dəlillər vardır?
Quranda həzrət Məhəmmədin (s) sonuncu peyğəmbər olması ilə əlaqədar nə kimi dəlillər vardır?
Külək niyə əsir? Əsməsə, nə olar? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı
Külək niyə əsir? Əsməsə, nə olar? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı
Hava niyə isti və soyuq olur? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı
Hava niyə isti və soyuq olur? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı
Əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri yoxdursa, nə etməli?
Əmr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri yoxdursa, nə etməli?
Əhli-beyt (ə) nemətinə görə şükür
Əhli-beyt (ə) nemətinə görə şükür
Heyvanların yaranışının sirri barədə İmam Sadiqin (ə) izahı
Heyvanların yaranışının sirri barədə İmam Sadiqin (ə) izahı
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
Əmirəlmöminin Əli əleyhissalamın əxlaqından dərslər
Əmirəlmöminin Əli əleyhissalamın əxlaqından dərslər
“MÜNAFİQUN” (MÜNAFİQLƏR) AYƏSİ
“MÜNAFİQUN” (MÜNAFİQLƏR) AYƏSİ
Naşükürlüyün 3 amili
Naşükürlüyün 3 amili
Bəzi rəvayətlərdə ildırım və göy gurultusunun yaranmasına səbəb mələklərin sədası və şallaq vurması kimi göstərilib. Bunun açıqlaması nədir?
Bəzi rəvayətlərdə ildırım və göy gurultusunun yaranmasına səbəb mələklərin sədası və şallaq vurması kimi göstərilib. Bunun açıqlaması nədir?
ELMİ DƏLİLLƏRLƏ ALLAHIN SÜBUT EDİLMƏSİ
ELMİ DƏLİLLƏRLƏ ALLAHIN SÜBUT EDİLMƏSİ
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə “Qədr gecəsi”nin həqiqətinə dərin baxış
Ayətullah Məkarim Şirazinin görüşündə “Qədr gecəsi”nin həqiqətinə dərin baxış
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
“Bismillah” tövhid rəmzidir
“Bismillah” tövhid rəmzidir
"Vəli” kəlməsi
"Vəli” kəlməsi
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
ƏHLİ-HƏDİS (1)  YARANMA TARİXİ
ƏHLİ-HƏDİS (1) YARANMA TARİXİ
Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
Şiə tarixinə giriş
Şiə tarixinə giriş
“Vəli” kəlməsi (2)
“Vəli” kəlməsi (2)
Lütfən bu aşağıda yazılan “Nur” surəsinin 60-cı ayəsini mənim üçün izah edərdiz
Lütfən bu aşağıda yazılan “Nur” surəsinin 60-cı ayəsini mənim üçün izah edərdiz
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))