Shia.az SonUmidTv media
sitename
Ənkəbut surəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim
Əlif lam mim 1. Əhəsibən nasi ən yutrəku ən yəqulu amənna vəhum la yuftənun 2. Və ləqəd fətənnəlləzinə min qəblihim fələyə`ləmənnəllahul-ləzinə sədəqu vələyə`ləmənnəl kazibin 3. Əm həsibəlləzinə yə`ləmunəs səyyiati ən yəsbi-quna ma yəhkumun 4. Mən kanə yərcu liqaəllahi fəinnə əcələllahi ləatin və huvəs səmiul əlim 5. Və mən cahədə fəinnəma yucahidu linəfsihi innəllahə ləğəniyyun ənil aləmin 6. Vəlləzinə amənu və əmilus salihati lənukəffirənnə ənhum səyyiatihim və lənəc-ziyənnəhum əhsənəlləzi kanu yə`məlun 7. Və vəssəynəl in-sanə bivalidəyhi husnən və in cahədakə lituşrikə bi ma ləysə ləkə bihi elmun fəla tut`ihuma iləyyə mərciukum fəunəbbiu-kum bima kuntum tə`məlun 8. Vəlləzinə amənu və əmilus salihati lənudxilənnəhum fis salihin 9. Və minən nasi mən yəqulu amənna billahi fəiza uziyə fillahi cəələ fitnətən nasi kəəzabillahi vələin caə nəsrun min rəbbikə ləyəqulunnə inna kunna məəkum əvələysəllahu biə`ləmə bima fi suduril aləmin 10. Və ləyə`ləmənnəllahulləzi-nə amənu və ləyə`ləmənnəl mu-nafiqin 11. Və qaləlləzinə kə-fəru lilləzinə amənut təbiu səbiləna vəl nəhmil xətayakum və mahum bihamilinə min xətayahum min şəy`in innəhum ləkazibun 12. Vələyəhmilunnə əsqaləhum və əsqalən məə əsqalihim və ləyus`əlunnə yəv-məl qiyaməti əmma kanu yəf-tərun 13. Və ləqəd ərsəlna Nuhən ila qəvmihi fələbisə fihim əlfə sənətin illa xəmsinə amən fəəxəzəhumut tufanu vəhum zalimun 14. Fəəncəy-nahu və əshabəs səfinəti və cəəlnaha ayətən lil aləmin 15. Və İbrahimə iz qalə liqəvmihi`-budullahə vəttəquhu zalikum xəyrun ləkum in kuntum tə`ləmun 16. İnnəma tə`budunə min dunillahi əvsanən və təxlu-qunə ifkən innəlləzinə tə`budunə min dunillahi la yəmlikunə ləkum rizqən fəb-təğu indəllahir rizqə və`buduhu vəşkuru ləhu iləyhi turcəun 17. Və in tukəzzibu fəqəd kəzzəbə uməmun min qəblikum və ma ələr rəsuli illəl bəlağul mubin 18. Əvələm yərəv kəyfə yubdiullahul xəlqə summə yuiduhu innə zalikə ələllahi yəsir 19. Qul siru fil ərzi fənzuru kəyfə bədəəl xəlqə summəllahə yunşiun nəş`ətəl axirətə innəllahə əla kulli şəy`in qədir 20. Yuəzzibu mən yəşau və yərhəmu mən yəşau və iləyhi tuqləbun 21. Və ma əntum bimu`cizinə fil ərzi və la fis səmai və ma ləkum min dunillahi min vəliyyin və la nəsir 22. Vəlləzinə kəfəru biayatillahi və liqaihi ulaikə yəisu min rəhməti və ulaikə ləhum əzabun əlim 23. Fəma kanə cəvabə qəvmihi illa ən qaluqtuluhu əv hərriquhu fəəncahullahu minən nari innə fi zalikə ləayatin liqəvmin yu`minun 24. Və qalə innəmət-təxəztum min dunillahi əvsanən məvəddətə bəynikum fil həyatid dunya summə yəvməl qiyaməti yəkfuru bə`zukum bibə`zin və yəl`ənu bə`zukum bə`zən və mə`va-kumun naru və ma ləkum min nasirin 25. Fəamənə ləhu Lutun və qalə inni muhacirun ila rəbbi innəhu huvəl əzizul həkim 26. Və vəhəbna ləhu İshaqə və Yə`qubə və cəəlna fi zurriyyətihin nubuvvətə vəl kitabə və atəynahu əcrəhu fid dunya və innəhu fil axirəti ləminəs salihin 27. Və Lutən iz qalə liqəvmihi innəkum lətə`tunəl fahişətə ma səbə-qəkum biha min əhədin minəl aləmin 28. Əinnəkum lətə`tu-nər ricalə və təqtəunəs səbilə və tə`tunə fi nadikumul mun-kərə fəma kanə cəvabə qəv-mihi illa ən qalu`tina biəza-billahi in kuntə minəs sadiqin 29. Qalə rəbbinsurni ələl qəvmil mufsidin 30. Vələmma caət rusuluna İbrahimə bil buşra qalu inna muhliku əhli hazihil qəryəti innə əhləha kanu zalimin 31. Qalə innə fiha Lutən qalu nəhnu ə`ləmu bimən fiha lənunəcciyənnəhum və əhləhu illəmrəətəhu kanət minəl ğabirin 32. Və ləmma ən caət rusuluna Lutən siə bihim vəzaqə bihim zər`ən və qalə la təxəf vəla təhzən inna mu-nəccukə və əhləkə illəmrəətəkə kanət minəl ğabirin 33. İnna munzilunə əla əhli hazihil qəryəti riczən minəs səmai bima yəfsuqun 34. Vələqət tərəkna minha ayətən bəy-yinətən liqəvmin yə`qilun 35. Və ila mədyənə əxahum Şuəybən fəqalə ya qəvmi`-budullahə vərcul yəvməl axirə vəla tə`səv fil ərzi mufsidin 36. Fəkəzzəbuhu fəəxəzəthumur rəcfətu fəəsbəhu fi darihim casimin 37. Və Adən və Səmudə və qəd təbəyyənə ləkum min məsakinihim vəzəyyənə ləhu-muş şəytanu ə`maləhum fəsəddəhum ənis səbili və kanu mustəbsirin 38. Və qarunə və fir`əvnə və hamanə və ləqəd caəhum Musa bil bəyyinati fəstəkbəru fil ərzi və ma kanu sabiqin 39. Fəkullən əxəzna bizənbihi fəminhum mən ərsəlna ələyhi hasibən və minhum mən əxəhəthus səyhə-tu və minhum mən xəsəfna bihil ərzə və minhum mən əğrəqna və ma kanəllahu liyəzliməhum və lakin kanu ənfusəhum yəzlimun 40. Məsə-lul ləzinət təxəzu min dunillahi əvliyaə kəməsəlil ənkəbutit təxəzət bəytən və innə əvhənəl buyuti ləbəytul ənkəbuti ləv kanu yə`ləmun 41 İnnəllahə yə`ləmu ma yəd`unə min dunihi min şəy`in və huvəl əzizul hə-kim 42. Və tilkəl əmsalu nəz-ribha lin nasi və ma yə`qiluha illəl alimun 43. Utlu ma uhiyə iləykə minəl kitabi və əqimis səlatə innəs səlatə tənha ənil fəhşai vəl munkəri vələzik-rullahi əkbəru vəllahu yə`ləmu ma təsnəun 45. Və la tucadilu əhləl kitabi illa billəti hiyə əhsənu illəlləzinə zələmu min-hum və qulu amənna billəzi unzilə iləyna və unzilə iləykum və ilahuna və ilahukum vahi-dun və nəhnu ləhu muslimun 46. Və kəzalikə ənzəlna iləykəl kitabə fəlləzinə atəynahumul kitabə yu`minunə bihi və min haulai mən yu`minu bihi və ma yəchədu biayatina illəl kafirun 47. Və ma kuntə tətlu min qəblihi min kitabin və la təxuttuhu biyəminikə izən lər-tabəl mubtilun 48. Bəl huvə ayatun bəyyinatun fi suduril-ləzinə utul ilmə və ma yəchədu biayatina illəz zalimun 49. Və qalu ləv la unzilə ələyhi ayatun min rəbbihi qul innəməl ayatu indəllahi və innəma ənə nəzirun mubin 50. Əvələm yəkfihim ənna ənzəlna ələykəl kitabə yutla ələyhim innə fi zalikə lərəhmətən və zikra liqəvmin yu`minun 51. Qul kəfa billahi bəyni və bəynəkum şəhidən yə`ləmu ma fis səmavati vəl ərzi vəlləzinə amənu bil batili və kəfəru billahi ulaikə humul xasirun 52. Vəyəstə`cilunəkə bil əzabi və ləvla əcəlun musəmmən ləcaəhumul əzabu vələyə`ti-yənnəhum bəğtətən vəhum la yəş`urun 53. Yəstə`cilunəkə bil əzabi və innə cəhənnəmə ləmuhitətun bil kafirin 54. Yəvmə yəğşahumul əzabu min fəvqihim və min təhti ərculihim və yəqulu zuqu ma kuntum tə`məlun 55. Ya ibadiyəlləzinə amənu ənnə ərzi vasiətun fəiyyayə fə`budun 56. Kullu nəfsin zaiqətul məvti summə iləyna turcəun 57. Vəlləzinə amənu və əmilus salihati lənubəvviənnəhum minəl cənnəti ğurəfən təcri min təhtihəl ənharu xalidinə fiha ni`mə əcrul amilin 58. Əlləzin səbəru və əla rəbbihim yətəvəkkəlun 59. Və kəəyyin min dabbətin la təhmilu rizqə-həllahu yərzuquha və iyyakum və huvəs səmiul əlim 60. Vələin səəltəhum mən xələqəs səma-vati vəl ərzə və səxxərəş şəmsə vəl qəmərə ləyəqulunnəllahə fəənna yu`fəkun 61. Əllahu yəbsutur rizqə limən yəşau min ibadihi və yəqdiru ləhu innəl-lahə bikulli şəy`in əlim 62. Vələin səəltəhum mən nəzzələ minəs səmai maən fəəhya bihil ərzə min bə`di məvtiha ləyəqulunnəllahu qulil həmdu lillahi bəl əksəruhum la yə`qulun 63. Və ma hazihil həyatud dunya illa ləhvun və ləibun və innəd darəl axirətə ləhiyəl həyəvanu ləv kanu yə`ləmun 64. Fəiza rəkibu fil fulki dəəvullahu muxlisinə ləhud dunya fələmma nəccahum iləl bərri iza hum yuşrikun 65. Liyəkfuru bima atəynahum və liyətəməttəu fəsəvfə yə`ləmun 66. Əvələm yərəv inna cəəlna hərəmən aminən və yutəxəttəfun nasu min həvlihim əfəbil batili yu`minunə və bini`mətillahi yəkfurun 67. Və mən əzləmu mimməniftəra ələllahi kəzibən əv kəzzəbə bil həqqi ləmma caəhu ələysə fi cəhənnəmə məsvən lil kafirin 68. Vəlləzinə cahədu fina lənəhdiyənnəhum subuləna və innəllahə ləməəl muhsinin 69.
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Duxan surəsi
Duxan surəsi
Rum surəsi
Rum surəsi
Zilhəccə ayının əməlləri
Zilhəccə ayının əməlləri
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
Zöhr namazının təqibatı
Zöhr namazının təqibatı
Hz.Cəbrail Hz. Peyğəmbərə (s) öyrətdiyi zikr
Hz.Cəbrail Hz. Peyğəmbərə (s) öyrətdiyi zikr
Həzrət Rəsuli Əkrəmin (s) Şənbə gününün ziyarət naməsi
Həzrət Rəsuli Əkrəmin (s) Şənbə gününün ziyarət naməsi
İşin asanlaşması üçün dua
İşin asanlaşması üçün dua
Yeddi heykəl duası
Yeddi heykəl duası
Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz
Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz
Ayaq ağrısını aradan aparmaq üçün dua
Ayaq ağrısını aradan aparmaq üçün dua
Evdən çıxan zaman deyilən bir neçə dualar haqqında
Evdən çıxan zaman deyilən bir neçə dualar haqqında
Cümə gününün duası (ərəb və tərcümə)
Cümə gününün duası (ərəb və tərcümə)
“Əraf” surəsinin fəziləti
“Əraf” surəsinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
“Nisa” surəsinin fəziləti
“Nisa” surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Fatihə" surəsinin fəziləti
"Fatihə" surəsinin fəziləti
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
Əəla surəsi
Əəla surəsi
Əbu Bəsirin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi mübarək Ramazan ayı ilə vida duası
Əbu Bəsirin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi mübarək Ramazan ayı ilə vida duası
Məbəs gününün əməlləri
Məbəs gününün əməlləri
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
Rəcəb ayının ilk cüməgecəsindən qafil olmayın,
Rəcəb ayının ilk cüməgecəsindən qafil olmayın,
Hz.Peyğəmbərin uzaqdan ziyarəti.
Hz.Peyğəmbərin uzaqdan ziyarəti.
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Cumuə Surəsi (ərəbcə oxunuşu)
Cumuə Surəsi (ərəbcə oxunuşu)
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Cümə günün duası
Cümə günün duası
Cəfəri Təyyar namazı
Cəfəri Təyyar namazı
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
“Fatihətul-kitab” surəsi
“Fatihətul-kitab” surəsi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))