Shia.az SonUmidTv media
sitename
Duxan surəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim
Ha mim 1. Vəl kitabil mubin 2. İnna ənzəlnahu fi ləylətin mubarəkətin inna kunna munzirin 3. Fiha yufrəqu kullu əmrin həkim 4. Əmrən min indina inna kunna mursilin 5. Rəhmətən min rəbbikə innəhu huvəs səmiul əlim 6. Rəbbis səmavati vəl ərzi və ma bəynə-huma in kuntum muqinin 7. La ilahə illa huvə yuhyi və yumitu rəbbukum və rəbbu abaikumul əvvəlin 8. Bəl hum fi şəkkin yəl`əbun 9. Fərtəqib yəvmə tə`tis səmau biduxanin mubin 10. Yəğşən nasə haza əzabun əlim 11. Rəbbənəkşif ənnal əzabə inna mu`minun 12. Ənna ləhumuz zikra vəqəd caəhum rəsulun mubin 13. Summə təvəlləv ənhu və qalu muəl-limun məcnun 14. İnna kaşiful əzabi qəlilən innəkum aidun 15. Yəvmə nəbtişul bətşətəl kubra inna muntəqimun 16. Və ləqəd fətənna qəbləhum qəvmə fir`-əvnə və caəhum rəsulun kərim 17. Ən əddu iləyyə ibadəllahi inni ləkum rəsulun əmin 18. Və ən la tə`lu əlallahi inni atikum bisultanin mubin 19. Və inni uztu birəbbi və rəbbikum ən tərcumun 20. Və in ləm tu`minu li fə`təzilun 21. Fədəa rəbbəhu ənnə haulai qəvmun mucrimun 22. Fəəsri biibadi ləylən innəkum muttəbəun 23. Vətrukəl bəhrə rəhvən innə-hum cundun muğrəqun 24. Kəm tərəku min cənnatin və uyun 25. Və zuruin və məqamin kərim 26. Və nə`mətin kanu fiha fakihin 27. Kəzalikə və əvrəsnaha qəvmən axirin 28. Fəma bəkət ələyhimus səmau vəl ərzu və ma kanu munzərin 29. Və ləqəd nəccəyna Bəni İsrailə minəl əzabil muhin 30. Min fir`əvnə innəhu kanə aliyən minəl musrifin 31. Və ləqədixtərnahum əla ilmin ələl aləmin 32. Və atəynahum minəl ayati ma fihi bəlaun mubin 33. İnnə haulai ləyəqulun 34. İn hiyə illa məbtətunəl ula və ma nəhnu bimunşərin 35. Fə`tu biabaina in kuntum sadiqin 36. Əhum xəyrun əm qəvmu tubbəin vəlləzinə min qəblihim əhləknahum innəhum kanu mucrimin 37. Və ma xələqnəs səmavati vəl ərzə və ma bəynəhuma laibin 38. Ma xələqlahuma illa bil həqqi və lakinnə əksərəhum la yə`ləmun 39. İnnə yəvməl fəsli miqa-tuhum əcməin 40. Yəvmə la yuğni məvlən ən məvlən şəy`ən və la hum yunsərun 41. İlla mən rəhiməllahu innəhu huvəl əzizur rəhim 42. İnnə şəcərətəz zəqqum 43. Təamul əsim 44. Kəlmuhli yəğli fil butun 45. Kəğəlyil həmim 46. Xuzuhu fə`tiluhu ila səvail cəhim 47. Summə subbu fəvqə rə`sihi min əzabil cəhim 48. Zuq innəkə əntəl əzizul kərim 49. İnnə haza ma kuntum bihi təmtərun 50. İnnəl muttəqinə fi məqamin əmin 51. Fi cənnatin və uyun 52. Yəlbusunə min sundusin və istəbrəqin mutəqabilin 53. Kəzalikə və zəvvəcnahum bihurin in 54. Yəd`unə fiha bikulli fakihətin aminin 55. La yəzubunə fihəl məvtə illəl məvtətəl ula və və vəqahum əzabəl cəhim 56. Fəzlən min rəbbikə zalikə huvəl fəvzul əzim 57. Fəinnəma yəssərnahu bilisanikə ləlləhum yətəzək-kərun 58. Fərtəqib innəhum murtəqibun 59.
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Ənkəbut surəsi
Ənkəbut surəsi
Rum surəsi
Rum surəsi
İmam Həsən Əsgəri (ə)-ın Namazı və duası
İmam Həsən Əsgəri (ə)-ın Namazı və duası
Zilhəccə ayının əməlləri
Zilhəccə ayının əməlləri
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
Tanınmış əxlaq ustadı Höccətül-islam Hüseyni vəfat edib
Tanınmış əxlaq ustadı Höccətül-islam Hüseyni vəfat edib
Zöhr namazının təqibatı
Zöhr namazının təqibatı
Hz.Cəbrail Hz. Peyğəmbərə (s) öyrətdiyi zikr
Hz.Cəbrail Hz. Peyğəmbərə (s) öyrətdiyi zikr
Həzrət Rəsuli Əkrəmin (s) Şənbə gününün ziyarət naməsi
Həzrət Rəsuli Əkrəmin (s) Şənbə gününün ziyarət naməsi
İşin asanlaşması üçün dua
İşin asanlaşması üçün dua
Yeddi heykəl duası
Yeddi heykəl duası
Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz
Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz
Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua
Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua
Cümə gününün duası (ərəb və tərcümə)
Cümə gününün duası (ərəb və tərcümə)
Ayətullah Şahabadi vəfat edib
Ayətullah Şahabadi vəfat edib
“Əraf” surəsinin fəziləti
“Əraf” surəsinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
İmam Həsənin (ə) duası
İmam Həsənin (ə) duası
Hamiləlik aylarında oxunan dualar
Hamiləlik aylarında oxunan dualar
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
Əəla surəsi
Əəla surəsi
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
Rəcəb ayının ilk cüməgecəsindən qafil olmayın,
Rəcəb ayının ilk cüməgecəsindən qafil olmayın,
Hz.Peyğəmbərin uzaqdan ziyarəti.
Hz.Peyğəmbərin uzaqdan ziyarəti.
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Cümə günün duası
Cümə günün duası
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Cumuə Surəsi (ərəbcə oxunuşu)
Cumuə Surəsi (ərəbcə oxunuşu)
Ramazan ayının 19-cu gününün duası
Ramazan ayının 19-cu gününün duası
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Cümə günün duası
Cümə günün duası
Cəfəri Təyyar namazı
Cəfəri Təyyar namazı
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))