Shia.az SonUmidTv media
sitename
Rum surəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim
Əlif lam mim 1. Ğulibətir rum 2. Fi ədnəl ərzi vəhum min bə`di ğələbihim səyəğlibun 3. Fi biz`i sininə lillahil əmru min qəblu və min bə`du və yəvməizin yəfrəhul mu`minun 4. Binəsrillahi yənsuru mən yəşau və huvəl əzizur rəhim 5. Və`dəllahi la yuxlifullahu və`dəhu və lakinnə əksərən nasi la yə`ləmun 6. Yə`ləmunə zahirən minəl həyatid dunya vəhum ənil axirəti hum ğafilun 7. Əvələm yətəfəkkəru fi ənfusihim ma xələqəllahus səmavati vəl ərzə və ma bəynəhuma illa bil həqqi və əcəlin musəmmən və innə kəsirən minən nasi biliqai rəb-bihim ləkafirun 8. Əvələm yəsiru fil ərzi fəyənzuru kəyfə kanə aqibətulləzinə min qəblihum kanu əşəddə minhum quvvətən və əsarul ərzu və əməruha əksərə mimma əməruha və caəthum rusu-luhum bil bəyyinati fəma kanəllahu liyəzliməhum və lakin kanu ənfusəhum yəz-limun 9. Summə kanə aqibə-təlləzinə əsaus sua ən kəzzəbu biayatillahi və kanu biha yəstəhziun 10. Əllahu yəbdəul xəlqə summə yuiduhu summə turcəun 11. Və yəvmə təqumus saətə yublisul mucrimun 12. Vələm yəkun ləhum min şurəkaihim şufəau və kanu bişurakaihim kafirin 13. Və yəvmə təqumus saətu yəv-məizin yətəfərrəqun 14. Fəəm-məlləzinə amənu və əmilsus salihati fəhum fi rəvzətin yuhbərun 15. Və əmməlləzinə kəfəru və kəzzəbu biayatina və liqail axirəti fəulaikə fil əzabi muhzərun 16. Fəsubhanəllahi hinə tumsunə və hinə tusbihun 17. Vələhul həmdu fis səmavati vəl ərzi və əşiyyən və hinə tuzhirun 18. Yuxricul həyyə minəl məyyiti və yuxricul məyyitə minəl həyyi və yuhyil ərzə bə`də məvtiha və kəzalikə tuxrəcun 19. Və min ayatihi ən xələqəkum min turabin summə iza əntum bəşərun təntəşirun 20. Və min ayatihi ən xələqə ləkum min ənfusikum əzvacən litəskunu iləyha və cəələ bəynəkum məvəddətən və rəh-mətən innə fi zalikə ləayatin liqəvmin yətəfəkkərun 21. Və min ayatihi xəlqus səmavati vəl ərzi vəxtilafu əlsinətikum və əlvanikum innə fi zalikə ləayatin lil aləmin 22. Və min ayatihi mənamukum bil ləyli vən nəhari vəbtiğaukum min fəzlihi innə fi zalikə ləayatin liqəvmin yəsməun 23. Və min ayatihi yurikumul bərqə xəvfən və təməən və yunəzzilu minəs səmai maən fəyuhyi bihil ərzə bə`də məvtiha innə fi zalikə ləayatin liqəvmin yə`qilun 24. Və min ayatihi ən təquməs səmau vəl ərzu biəm-rihi summə iza dəakum də`-vətən minəl ərzi iza əntum təxrucun 25. Vələhu mən fis səmavati vəl ərzi kullun ləhu qanitun 26. Və huvəlləzi yəbdəul xəlqə summə yuiduhu və huvə əhvənu ələyhi və ləhul məsəlul ə`la fis samavati vəl ərzi və huvəl əzizul həkim 27. Zərəbə ləkum məsələn min ənfusikum həl ləkum min ma mələkət əymanikum min şurəkai fi ma rəzəqnakum fəəntum fihi səvaun təxa-funəhum kəxifətikum ənfusə-kum kəzalikə nufəssilul ayati liqəvmin yə`qilun 28. Bəlit təbəəlləzinə zələmu əhvaəhum biğəyri ilmin fəmən yəhdi mən əzəlləllahu və ma ləhum min nasirin 29. Fəəqim vəchəkə lid dini hənifən fitrətəllahilləti fətərən nasə ələyha la təbdilə lixəlqillahi zalikəd dinul qəy-yimu və lakinnə əksərənnasi la yə`ləmun 30. Munibinə iləyhi vəttəquhu və əqimus səlatə və la təkunu minəl muşrikin 31. Minəlləzinə fərrəqu dinəhum və kanu şiyəən kullu hizbin bima lədəyhim fərihun 32. Və iza məssən nasi zurru dəəv rəbbəhum munibinə iləyhi summə iza əzaqəhum minhu rəhmətən iza fəriqun minhum birəbbihim yuşrikun 33. Liyəkfuru bima atəynahum fətəməttəu fəsəvfə tə`ləmun 34. Əm ənzəlna ələyhim sultanən fəhuvə yətəkəlləmu bima kanu bihi yuşrikun 35. Və iza ə-zəqnən nasə rəhmətən fərihu biha və in tusibhum səyyiətun bima qəddəmət əydihim iza hum yəqnətun 36. Əvələm yərəv ənnəllahə yəbsutur rizqə limən yəşau və yəqdiru innə fi zalikə ləayatin liqəvmin yu`-minun 37. Fəati zəl qurba həqqəhu vəl miskinə vəbnəs səbili zalikə xəyrun lilləzinə yuridunə vəchəllahi və ulaikə humul muflihun 38. Və ma atəytum min ribən liyərbuvə fi əmvalin nasi fəla yərbu indəllahi və ma atəytum min zəkvətin turidunə vəchəllahi fəulaikə humul muz`ifun 39. Əllahulləzi xələqəkum summə rəzəqəkum summə yumitikum summə yuhyikum həl min şurəkaikum mən yəf`əlu min zalikum min şəy`in subhanəhu və təala əmma yuşrikun 40. Zəhərəl fəsadu fil bərri vəl bəhri bima kəsəbət əydin nasi liyuziqəhum bə`zəlləzi əmliu ləəlləhum yərciun 41. Qul siru fil ərzi fənzuru kəyfə kanə aqibətulləzinə min qəblu kanə əksəruhum muşrikin 42. Fəəqim vəchəkə lid dinil qəyyimi min qəbli ən yə`tiyə yəvmin la mərəddə ləhu minəlllahi yəvməizin yəssəd-dəun 43. Mən kəfərə fəələyhi kufruhu və mən əmilə salihən fəliənfusihim yəmhədun 44. Liyəcziyəlləzinə amənu və əmilus salihati min fəzlihi innə-hu la yuhibbul kafirin 45. Və min ayatihi ən yursilər riyahə mubəşşiratin və liyuziqəkum min rəhmətihi və litəcriyəl fulku biəmrihi və litəbtəğu min fəzlihi və ləəlləkum təşkurun 46. Və ləqəd ərsəlna min qəblikə rusulən ila qəvmihim fəcauhum bil bəyyinati fəntə-qəmna minəlləzinə əcrəmu və kanə həqqən ələyna nəsrul mu`minin 47. Əllahulləzi yursilur riyahə fətusiru səhabən fəyəbsutuhu fis səmai kəyfə yəşau və yəc`əluhu kisəfən fətərəl vədqə yəxrucu min xilalihi fəiza əsabə bihi mən yəşau min ibadihi iza hum yəstəbşirun 48. Və in kanu min qəbli ən yunəzzilə ələyhim min qəblihi ləmublisin 49. Fənzur ila asari rəhmətillahi kəyfə yuhyil ərzə bə`də məvtiha innə zalikə ləmuhyil məvta və huvə əla kulli şəy`in qədir 50. Vələin ərsəlna rihən fərəəvhu musfərrən ləzəllu min bə`dihi yəkfurun 51. Fəinnəkə la tus-miul məvta vəla tusmius sum-məd duaə iza vəlləv mudbirin 52. Və ma əntə bihadil umyi ən zəlalətihim in tusmiu illa mən yu`minu biayatina fəhum muslimun 53. Əllahulləzi xələqəkum min zə`fin summə cəələ min bə`di zə`fin quvvətən summə cəələ min bə`di quvvətin zə`fən və şəybətən yəxluqu ma yəşau və huvəl əlimul qədir 54. Və yəvmə təqumus saətu yuqsimul mucrimunə ma ləbisu ğəyrə saətin kəzalikə kanu yu`fəkun 55. Və qaləlləzin utul ilmə vəl imanə ləqəd ləbistum fi kitabillahi ila yəvmil bə`si fəhaza yəvmul bə`si və lakinnəkum kuntum la tə`lə-mun 56. Və ləqəd zərəbna lin nasi fi hazəl Qur`ani min kulli məsəlin və ləin ci`təhum bia-yatin ləyəqulunnəlləzinə kəfəru in əntum illa mubtilun 58. Kəzalikə yətbəullahu əla qulubilləzinə la yə`məlun 59. Fəsbir innə və`dəllahi həqqun və la yəstəxiffənnəkəlləzinə la yuqinun 60.
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))