Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

QİYAMT GÜNÜNÜN SUALLARI

Yaxşıolar ki, insan qiyamət günühansısualların veriləcəyini bilсин. Bu barədədəQuran ayələri vəhədislərçoxdur.Əgər bunların hamısınıqeyd etmək istəsək,çox vaxt aparar. Buna görədəyalnız qiyamət mövzusunda danışaq. Orada nəhaqda sual edəcəklərini, sorğu-sualınədən başlaya­caq­larınıbilmək daha yaxşıolar. Qeyd etmək lazımdır ki, qəbirdəəməl barəsindədeyil, etiqad barəsindəsoruşulacaq. Orada Allah, qiblə, kitab, peyğəmbər vəimamətəetiqad, inam haqqında soruşulacaq.İnsanın fəa­liyyəti dəbağlanar. Yəni «la ilahəilləllah» deməyədəqüdrəti olmaz. Ammaəgərözündən sonra hansısa bir yaxşıəməlqoyubsa, məktəb, yol, körpü və sairə tikibsə, yaxşı övlad böyüdübsə, onların istifadəsindən həmin şəxsə savablar gələr. Əgər bir ağac əkmisənsə, biri onun kölgəsində oturub «Allah bunu əkənə rəhmət eləsin»- desə onu əkənə savab gəlir. Hətta əgər bir pis əməlin təməlinиqoyub çıxıb gedibsənsə, ikitirəlik salmısan, yaxud yalan danışıb bir dəstəni yoldan çıxardıbsansa, nə qədər ki, onlar var, sənin də cəzan gəlir, ta qiyamətə qədər. Odur ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:

-Qiyamət günü başlandıqda mən Həzrət Əli (ə) ilə Siratın (yolunun) üstündə dayanacağam.

Ora(qiyamət günü)dünya deyil ki,biri«demokratiya»,digəri«apellyasiya məhkəməsi»vədeyə.Xeyr, əsla. Hətta indi də bu sözlərə inanan yoxdur. Bunların hamısı boş və mənasızdır. Nə deyənlər inanır, nə eşidənlər.

Hər zaman bu cür şüarlar olub. Qiyamətdə söz yalnız Allahın sözüdür. Heç kəsə ixtiyar verilməyəcək. Əgər kiməsə izn verilsə, o da Allahın izni ilə olacaq. O,öz haqqını kimə istəsə verəcək. Heç kəs buna etiraz edə bilməz. Necə ki, əgər sənin maşının varsa kimə istəsən verə bilərsən. Heç kim sənə niyə belə edirsən deyə bilməz, hətta oğlun da. Bu da o cürdür. Allah buyurur ki, qiyamətdə peyğəmbərə imam və şəhidlərə şəfaət etmək üçün icazə verəcəyəm. Eləcə də imanlı, təqvalı alimlərə də şəfaət etməyə icazə verəcəyəm.

Alimləabid cənnətəgetdikdəabid gedəcək, amma alimi saxlayıb «hara gedirsən, dayan. Sən alimsən, abid deyilsən. Səninümmətin var. Dayan, onlara daşəfaət elə. Cənnətəonlarla bir get»- дейиляъяк. Amma gərək alim biəməl, aləmi bir-birinəqatan yox,əsl təqvalıalim olsun. Beləalimiəgər bir qəbrиристanlıqda dəfn etsələr,onun hörmətinəAllah o qəbir­истanlığınəhlini bağışlayar. Quranda bir «qəryə» (kənd) sözü var, bir dənə də «mədinə» (şəhər) Ora bir yerdir ki, Quran o yerə gah kənd deyir, gah da şəhər.Bir gün səhabələr dedilər:

-Ya Rəsulallah, bunu ya kənd desin, ya daşəhər.Əgər kənddirsə, nəüçünşəhər deyir? Yox,əgərşəhərdirsə, niyəkənd deyir.

Rəsulullah(с) cavab verdi: «Allah oraəvvəllər kənd deyirdi. Sonra ora təqvalıbir alim gedərək yaşadığıüçün Allah oranışəhər adlandırdı. Bir yerin mədəniyyətiəsas etibar iləorada yaşayan alimlərləölçülür. Nəqədər ki, orada alim yox idi kənd deyirdi. Alim gəldiyiüçün oraşəhər oldu. Qiyamət günüşəfaət edənlərin hamısının rəhbəri Xanım Zəhra olacaq. Cənnətin ixtiyarınıisəƏli (ə)-аvermişəm. O, hər kəsdən razıdırsa, mən dərazıyam. Odur ki, hədislərdə«HəzrətƏli cənnətləcəhənnəmi böləndir»- deyəbuyurulur. Bu adıona görəona veriblərки, Peyğəmbər (s) buyurur:

-Qiyamət günümən vəƏli (ə) yolun üstündə dayanaraq ca­maatла bir-bir danışacaьыг.

Mümkündür ki,biri bu qədər insanla danışmağa vaxt lazımdırдесин.Qeyd etməliyəm ki, qiyamət günüeləbir gündür ki, heçkəsin orada tələsik işi yoxdur. Orada vaxt eləonunüçündür ki, bir-bir bütün suallara cavab versinlər.Allah Quranda «Saxlayın onları,onlar sorğulanacaqlar»- deyəbuyurur. Bu ayəni eşidən müsəlman­lar Peyğəmbərdən(с) sual etdilər: «Ya Rəsulallah, bu cümlənin mənasınədir?»

O həzrət buyurduки, qiyamət günümən vəƏli (ə) «Sirat» kör­püsününüstündən keçmək istəyən hər kəsə«onu saxla­yın söz soruşulacaq» deyəcəyik. Orada nəsoruşulacaq?Əlinin (ə) vila­yəti.Əgər kimdəƏlinin (ə) vilayəti olsa, deməli, vizasıvar vəhə­min körpüdən keçəbilər.Əgər yoxdursa,Əli­nin (ə) vila­yətini qəbul etməyibsə, deməli, onun sənədinəviza vu­rulmayıb. Necəki, vizasız kimisəxariciölkəyəburaxmaz­lar? Cənnətin vizasıƏlinin məhəbbətidir. Vilayəti olmayanıcən­nə­təburaxmazlar. Bu vilayətin hakimiyyəti Allahındır ki, onu Pey­ğəmbərə(с), o daƏliyə(ə) verib.

Həzrət Peyğəmbər(с)buyurur:

قال رسول الله (ص) اول ما يسأل عنه العبد حبنا اهل البيت (ميزان /3855)

-İnsandan soruşulacaq ilk sual bizəhli-beytin məhəb­bətiиля баьлыдыр.

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur:

قال الصادق (ع) ان اول ما يسأل عنه العبد اذا وقف بين يدي الله جل جلاله عنالصلوات المفروضه وعن الزکاة المفروضه وعن الصيام المفروض و عن الحج المفروض و عن ولايتنا اهل البيت فان اقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلواته وصومه و زکاته و حجة (ميزان 3856)

-İnsanlar qiyamətdəcərgəдяdayandıqdan sonra onlardan soruşulacaq:

1-ci sual:vacib namazlar,

2-ci sual:vacibi-zəkat,

3-cüsual: vacibi-oruc,

4-cüsual: vacibi-həcc,

5-ci sual:bizəhli-beytin vilayət vəməhəbbətiиля баьлыдыр.

O Həzrət(я)daha sonra beləbuyurur:

-Əgər bir adam bizim vilayətimizi qəbul etdikdən sonra dünyadan köçsə,onun namazı,orucu,xümsц,zəkatıvəhəcci dəqəbul olunacaq,əgər vilayət olmasa,buəməllərin heçbiri dəyərli olmayacaq.

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur:

قال الصادق (ع) بني اسلام علي خمسة اشياء علي الصلاة والزکاة والحج والصوم والولاية

قال زراره : فاي افضل؟ قال الولايةافضل لانها مفتاحهن والولي هو دليل عليهن. (بحار.82.ص 234)

-İslamın 5 sası вардыр:

1. Namaz;

2. Oruc;

3. Zəkat;

4. Həcc;

5. Vilayət.

Daha sonra ZürarəHəzrətİmam Sadiqə(ə) sual verdi: «Ейrəsulullahın oğlu Bunlardan hansıdahaüstündür?»

Vilayət bunların hamısındanüstündür.Əgər vilayət olmasa,buəməllər sahibsiz hesab olunur.Ümumiyyətlə,qiyamətdəinsana verilən bütün nemətlərdən sual olunacaq necəki, Quran ayəsindəbeləbuyurulur:

لتسألن يومئذ عن النعيم-

«Qiyamət günü nemətlərdən soruşulacaq».

İmam Sadiqdən (ə) soruşdular: «Həmin ayənin mənası nədir?»

Həzrət(ə)buyurdu:

تسأل هذه الامة عما أنعم الله عليهم برسول الله (ص) ثم باهل بيت عليهم اسلام.ا

-Allah bu ümmətə nə veribsə,onun barəsində soruşacaq.

Həzrət Peyğəmbər buyurmuşdur:

-Qiyamət günü insanın ömrü, cavanlığı, malı haqqında soruşacaqlar.

قال رسول الله (ص) لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتي يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه و شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين کسبه وفيما انفقه وعن حبنا اهل البيت (ع)

-Qiyamət günüinsan qədər götürmək istədikdəondan 4мясяляbarədəsoruşacaqlar:

1.Ömrünü harada keçirdiyini;

2. Cavanlığı necə keçirdiyini;

3. Var-dövləti, malı haradan qazanıb hara sərf etdiyini;

4.Əhli-beytin məhəbbəti.

Digər bir hədisdə isə belə buyurulmuşdur:

يسأل السمع عما يسمع والبصير عما يطرف والفواد عما عقد عليه (ميزان 3868)

 

-Qiyamət günüinsanın gözündən, qulağından, qəlbindən,ürəyindən vəbir dəürəyiиляbağlıolan hər birşey barədəsoruşacaqlar. Həzrət(я) buyurur ki, qiyamətdəhəm göz, həm qulaq, həm dəürəkdən sual olunacaq. Həzrətdən(с)bunun nədemək olduğuнуsoruşduqda buyurdu: -Qulaгbarəsindəolan sual budur ki, nəyəqulaq asmısan? Nəüçün qeybətəqulaq asmısan? Mömin qardaşın haqqında danışıb qeybət edəndəeşitdiyin halda etiraz etmirdin.Əgər buna etiraz edə bilmirdinsə,gərək məclisi tərk edəydin. Gözdən baxdığı yerlər barəsində, harama,qadağan olunmuş şeylərə baxdığı barədə soruşulacaq. Ürəkdən kimə və nəyə məhəbbət etdiyi barədə soruşacaqlar. Çünki Peyğəmbər (s) buyurub: -Qiyamətdə hər kəs dünyada məhəbbət etdiyi şeylə məşhur olacaq, hətta daşı sevib ona ürək bağlasa belə, qiyamət səhnəsinə daşla birgə gələr. Bir gün Ənəs ibn Malik Peyğəmbərin yanına gəlib soruşdu: «Ya rəsulallah, qiyamət nə vaxt olacaq?»Eləbu vaxt azan verildi. Namaz vaxtıyetişdiyiüçün Həzrət(с) durub namaza başladı. (Yəni namaz vaxtıoldusa,dur namazınıqıl. Hətta sual da versələr.) Namazdan sonra Həzrət(с) ondan soruşdu: «Qiyamətənəhazırlamısan?» Dedi: «Ya rəsulallah, mənim namaz, oruc, sənvəəhli-beytiнin məhəbbətindən başqaəlimdəbirşeyim yoxdur».Həzrət(с)onun cavabında buyurdu:

المرء مع من احب ميزان 3227)

-Hər kimi sevirsənsə, qiyamətdə də onunla olacaqsan.Peyğəmbər (s) buyurur ki, «camaat islam gələndə nə qədər sevinmişdisə,bu sözə də o qədər sevindi».

Qurani-Kərimdə Xitablar

Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))