Shia.az SonUmidTv media
sitename
Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyk. Fə təbiru ya ulil əbsari ləəlləkum tubsirun. Fə təbiru ya ulil əlbabi ləəlləkum tuflihun.

3 dəfə: Əstəğfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl həyyul qəyyum, zul cəlali vəl ikram və ətubu iləyh.

3 dəfə: Əssəlah.

Niyyət: Namaz qılıram bu hazır olan meyyitə vacib qurbətən iləllah.

Meyyit namazının beş təkbiri vardır və əgər namaz qılan beş təkbiri bu tərtiblə desə kifayətdir:

Niyyət edib birinci təkbiri desin:

Əllahu əkbər (1)

Əşhədu ənla ilahə illəllahu və ənnə Muhəmmədən rəsulullah.

İkinci təkbir:

Əllahu əkbər (1)

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.

Üçüncü təkbir:

Əllahu əkbər (1)

Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat.

Dördüncü təkbir:

Əllahu əkbər (1)

Əllahumməğfir lihazəl meyyit, qadındırsa: Əllahumməğfir li hazihil meyyitə, deyib beşinci təkbiri desin.

Daha yaxşı olar ki, birinci təkbirdən sonra desin:

Əllahu əkbər (1)

Əşhədu ənla ilahə illəlahu vəhdəhu la şərikə ləhu və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluhu ərsələhu bil həqqi bəşirən və nəzirən bəynə yədəyis saəh.

İkinci təkbirdən sonra:

Əllahu əkbər (1)

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və barik əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vərhəm Muhəmmədən və ali Muhəmməd kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahimə innəkə həmidun məcid və səlli əla cəmiil ənbiyai vəl mursəlinə vəş şuhədai vəs siddiqinə və cəmiyi ibadillahis salihin.

Üçüncü təkbirdən sonra:

Əllahu əkbər (1)

Əllahumməğfir lil mumininə vəl muminat vəl musliminə vəl muslimat əl əhyai minhum vəl əmvat tabi bəynəna və bəynəhum bil xəyrat innəkə mucibut dəəvat innəkə əla kulli şəyin qədir

Dördüncü təkbirdən sonra kişidirsə:

Əllahu əkbər (1)

Əllahummə innə hazə əbdukə vəbnu əbdikə vəbnu əmətikə nəzələ bikə və əntə xəyru mənzulin bihi Əllahummə innə la nələmu minhu illə xəyrən və əntə ələmu bihi minna Əllahummə in kanə mohsinən fəzid fi ihsanihi və in kanə musiyən fətəcavəz ənhu vəxfir ləhu Əllahumməc əlhu indəkə fi əla illiyyinə vəxluf əla əhlihi fil ğabirinə vərhəmhu birəhmətikə ya ərhəmər rahimin, sonra beşinci təkbiri desin.

Əgər meyyit qadındırsa dördüncü təkbirdən sonra:

Əllahummə innə hazihi əmətukə vəbnətu əbdikə vəbnətu əmətikə nəzələt bikə və əntə xəyru mənzulinə bihi Əllahummə inna la nələmu minhu illa xəyrən və əntə ələmu biha minna əllahummə in kanət muhsinətən fəzid fi ihsaniha və in kanət musiyyətən fətəcavəz ənha vəxfir ləha Əllahumməc əlha indəkə fi əla illiyyinə vəxluf əla əhliha fil ğabirinə vərhəmha birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))