Shia.az SonUmidTv media
sitename

Mütəbərrik gecələrdən biridir. Qazil-hacatla (hacətlərin rəva edənlə) münacat gecəsidir. Bu gecə tövbələr qəbul və dualar müstəcab olar. Hər kəs o gecəni ibadətlə məşğul ola, yüz yetmiş ilin ibadətinin savabına yetişmişdir və bir neçə əməldən ibarətdir:


1. Aşağıdakı duanı oxumaq. Hər kim bu duanı Ərəfə gecəsi və ya cümə axşamları oxusa, Allah taala onun günahlarını bağışlayar. Dua belədir:

Əllahummə ya şahidə kulli nəcva, və məvziə kulli şəkva və alimə kulli xəfiyyəh, və mun-təha kulli hacəh, ya mubtədiən bin niəmi ələl ibad, ya kəriməl əfvi ya həsənət təcavuz, ya cəvadu ya mən la yuvari minhu ləylun dac, və la bəhrun əccac, və la səmaun zatu əbrac, və la zuləmun zaturtitac (zatur-tiyac), ya məniz zulmətu in-dəhu ziya, əs`əlukə binuri vəc-hikəl kərim, əlləzi təcəlləytə bihi lil cəbəl, fəcəəltəhu dəkkən və xərrə Musa səiqa, və bismi-kəlləzi rəfə`tə bihis səmavati bila əməd, və sətəhtə bihil ərzə əla vəchi main cəməd, və bis-mikəl məxzunil məknunil məktubit tahirilləzi iza duitə bihi əcəbt, və iza suiltə bihi ə`təyt, və bismikəs subbuhil quddusil burhanilləzi huvə nurun əla kulli nur, və nurun min nurrin yuziu minhu kullu nur, iza bələğəl ərzənşəqqət, və iza bələğəs səmavati futihət, və iza bələğəl ərşəhtəzz, və bismi-kəlləzi tərtəidu minhu fəraizu məlaikətik, və əs`əlukə bihəqqi Cəbrəilə və Mikailə və İsrafil, və bihəqqi Muhəmmədinil Mus-təfa, səlləllahu ələyhi və alih, və əla cəmiil ənbiyai və cəmiil məlaikəh, və bil ismilləzi məşa bihil Xizru əla quləlil (tələlil) ma, kəma məşa bihi əla cədədil ərz, və bismikəlləzi fələqtə bihil bəhrə li Musa, və əğrəqtə Fir`əvnə və qəvməh, və əncəytə bihi Musəbnə İmranə və mən məəh, və bismikəlləzi dəakə bihi Musəbnu İmranə min cani-bit Turil əymən, fəstəcəbtə ləhu və əlqəytə ələyhi məhəbbətən mink, və bismikəlləzi bihi əhya İsəbnu Məryəməl məvta, və təkəlləmə fil məhdi səbiyya, və əbrəəl əkməhə vəl əbrəsə biiznik, və bismikəlləzi dəakə bihi həmələtu ərşik, və Cəbrəilu və Mikailu və İsrafilu və həbibukə Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alih, və məlaikətukəl muqərrəbun, və ənbiyaukəl mursəlun, və ibadukəs salihun, min əhlis səmavati vəl ərəzin, və bismikəlləzi dəakə bihi zunnun, iz zəhəbə muğazibən fəzənnə ən lən nəqdirə (təqdirə) ələyh, fənada fiz zulumati ən la ilahə illa ənt, subhanəkə inni kuntu minəz zalimin, fəstəcəbtə ləhu və nəccəytəhu minəl ğəmm, və kəzalikə tuncil (nuncil) mu`-minin, və bismikəl əzimilləzi dəakə bihi Davud, və xərrə ləkə sacidən fəğəfərtə ləhu zənbəh, və bismikəlləzi dəət-kə bihi Asiyətumrəətu Fir`əvn, iz qalət rəbbibni li indəkə bəytən fil cənnəh, və nəccini min Fir`əvnə və əməlih, və nəccini minəl qəvmiz zalimin, fəstəcəb-tə ləha duaəha, və bismikəlləzi dəakə bihi Əyyub, iza həllə bihil bəla, fəafəytəhu və atəytəhu əhləh, və misləhum məəhum rəhmətən min indik, və zikra lil abidin, və bismi-kəlləzi dəakə bihi Yə`qubu fərədədtə ələyhi bəsərəh, və qurrətə əynihi Yusufə və cəmə`tə şəmləh, və bismikəlləzi dəakə bihi Suləyman, fəvəhəbtə ləhu mulkən la yənbəği liəhədin min bə`dih, innəkə əntəl vəhhab, və bismikəlləzi dəakə bihi səxxərtə bihil buraqə li Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, iz qalə təala subhanəlləzi əsra biəbdihi ləylən minəl məscidil hərami iləl məscidil əqsa, və qəvluhu subhanəlləzi səxxərə ləna haza, və ma kunna ləhu muqrinin, və inna ila rəbbina ləmunqəlibun, və bismikəlləzi tənəzzələ bihi Cəbrailu əla Muhəmməd, səl-ləllahu ələyhi və alih, və bismi-kəlləzi dəakə bihi Adəmu fəğə-fərtu ləhu zənbəh, və əskəntəhu cənnətək, və əs`əlukə bihəqqil Qur`anil əzim, və bihəqqi Muhəmmədin xatəmin nəbiyyin, və bihəqqi İbrahimə və bihəqqi fəslikə yəvməl qəza, və bihəqqil məvazini iza nu-sibət, vəs suhufi iza nuşirət, və bihəqqil qələmi və ma cəra, vəl ləvhi və ma əhsa, və bihəqqil ismilləzi kətəbtəhu əla sura-diqil ərşi qəblə xəlqikəl xəlqə vəd dunya, vəş şəmsə vəl qəmə-rə biəlfəy am, və əşhədu ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh, və ənnə Muhəm-mədən əbduhu və rəsuluh, və əs`əlukə bismikəl məxzuni fi xəzainikəlləzistə`sərtə bihi fi ilmil ğəybi indək, ləm yəzhər ələyhi əhədun min xəlqik, la mələkun muqərrəbun və la nəbiyyun mursəl, və la əbdun mustəfa, və əs`əlukə bismikəl-ləzi şəqəqtə bihil bihar, və qa-mət bihil cibal, vəxtələfə bihil ləylu vən nəhar, və bihəqqis səb`il məsani vəl Qur`anil əzim, və bihəqqil kiramil kati-bin, və bihəqqi Taha və Yasin və Kaf ha ya əyn sad, və Ha mim əyn sin qaf, və bihəqqi Təvrati Musa və İncili İsa, və Zəburi Davudə və Furqani Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alih, və əla cəmiir rusuli və biahiyyən şərahiyya, Əllahum-mə inni əs`əlukə bihəqqi tilkəl munacatilləti kanət bəynəkə və bəynə Musəbni İmran, fəvqə cəbəli Turi Sina, və əs`əlukə bismikəlləzi əlləmtəhu mələkəl məvti liqəbzil ərvah, və əs`ə-lukə bismikəlləzi kutibə əla vərəqiz zəytun, fəxəzəətin nira-nu litilkəl vərəqəh, fəqultə ya naru kuni bərdən və səlama, və əs`əlukə bismikəlləzi kətəbtəhu əla suradiqil məcdi vəl kəra-məh, ya mən la yuhfihi sailun və la yənqusuhu nail, ya mən bihi yustəğasu və iləyhi yulcə, əs`əlukə biməaqidil izzi min ərşik, və muntəhər rəhməti min kitabik, və bismikəl ə`zəmi və cəddikəl ə`la və kəlimatikət tammatil ula, Əllahummə rəbbər riyahi və ma zərət, vəs səmai və ma əzəllət, vəl ərzi və ma əqəllət, vəş şəyatini və ma əzəllət, vəl bihari və ma cərət, və bihəqqi kulli həqqin huvə ələykə həqq, və bihəqqil məlaikətil muqərrəbin, vər rəvhaniyyinə vəl kərrubinə vəl musəbbihin, ləkə bil ləyli vən nəhar, la yəfturunə və bihəqqi İbrahimə xəlilik, və bihəqqi kulli vəliyyin yunadikə bəynəs səfa vəl mərvəh, və təstəcib ləhu duaəhu ya mucib, əs`əlukə bihəqqi hazihil əsma, və bihazihid dəəvati ən təğfirə ləna ma qəddəmna və ma əx-xərna, və ma əsrərna və ma ə`lənna, və ma əbdəyna və ma əxfəyna, və ma əntə ə`ləmu bihi minna, innəkə əla kulli şəy`in qədir, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin, ya hafizə kulli ğərib, ya munisə kulli vəhid, ya quddətə kulli zəif, ya nasirə kulli məzlum, ya raziqə kulli məhrum, ya munisə kulli mus-təvhiş, ya sahibə kulli musafir, ya imadə kulli hazir, ya ğafirə kulli zənbin və xətiyəh, ya ği-yasəl mustəğisin, ya sərixəl mustəsrixin, ya kaşifə kərbil məkrubin, ya faricə həmmil məhmumin, ya bədiəs səmavati vəl ərəzin, ya muntəha ğayətit talibin, ya mucibə də`vətil muz-tərrin, ya ərhəmər rahimin, ya rəbbil aləmin, ya dəyyanə yəvmid din, ya əcvədəl əcvədin, ya əkrəməl əkrəmin, ya əsməəs samiin, ya əbsərən nazirin, ya əqdərəl qadirin, iğfir liyəz zunubəlləti tuğəyyirun niəm, vəğfir liyəz zunubəlləti turisun nədəm, vəğfir liyəz zunubəlləti turisus səqəm, vəğfir liyəz zunubəlləti təhtikul isəm, vəğfil liyəz zunubəlləti təruddud dua, vəğfir liyəz zunubəlləti təhbisu qətrəs səma, vəğfir liyəz zunubəlləti tuəccilul fəna, vəğ-fir liyəz zunubəlləti təclibuş şəqa, vəğfir liyəz zunubəlləti tuzlimul həva, vəğfir liyəz zunubəlləti təkşiful ğita, vəğfir liyəz zunubəlləti la yəğfiruha ğəyruk, ya Əllahu vəhmil ənni kullə təbiətin liəhədin min xəlqik, vəc`əl li min əmri fərəcən və məxrəcən və yusra, və ənzil yəqinəkə fi sədri, və rəxaəkə fi qəlbi, hətta la ərcuvə ğəyrək, Əllahumməh-fəzni və afini fi məqami, vəshəbni fi ləyli və nəhari, və min bəyni yədəyyə və min xəlfi və ən yəmini, və ən şimali və min fəvqi və min təhti, və yəssir liyəs səbil, və əhsin liyət təysir, və la təxzulni fil əsir, vəhdini ya xəyrə dəlil, və la təkilni ila nəfsi fil umur, və ləqqini kullə surur, vəqlibni ila əhli bil fəlahi vən nəcah, məh-burən fil acili vəl acil, innəkə əla kulli şəy`in qədir, vərzuqni min fəzlik, və əusi` ələyyə min təyyibati rizqik, vəstə`milni fi taətik, və əcirni min əzabikə və narik, vəqlibni iza təvəffəytəni ila cənnətikə birəhmətik, Əlla-hummə inni əuzu bikə min zəvali ni`mətik, və min təhvili afiyətik, və min hululi nəqi-mətik, və min nuzuli əzabik, və əuzu bikə min cəhdil bəlai və dərəkiş şəqa, və min suil qəza, və şəmatətil ə`da, və min şərri ma yənzilu minəs səma, və min şərri ma fil kitabil munzəl, Əllahummə la təc`əlni minəl əşrar, və la min əshabin nar, və la təhrimni suhbətəl əxyar, və əhyini həyatən təyyibəh, və təvəffəni vəfatən təyyibətən tulhiquni bil əbrar, vərzuqni murafəqətəl ənbiya, fi məq`ədi sidqin ində məlikin muqtədir, Əllahummə ləkəl həmdu əla husni bəlaikə və sun`ik, və lə-kəl həmdu ələl islami vəttibais sunnəh, ya rəbbi kəma hədəytə-hum lidinik, və əlləmtəhum kitabəkə fəhdina və əllimna, və ləkəl həmdu əla husni bəlaikə və sun`ik, indi xassətən kəma xələqtəni fəəhsəntə xəlqi, və əlləmtəni fəhsəntə tə`limi, və hədəytəni fəəhsəntə hidayəti, fələkəl həmdu əla in`amikə ələyyə qədimən və hədisa, fə-kəm min kərbin ya səyyidi qəd fərrəctəh, və kəm min ğəmmim ya səyyidi qəd nəffəstəh, və kəm min həmmim ya səyyidi qəd kəşəftəh, və kəm min bəlain ya səyyidi qəd sərəftəh, və kəm min əybin ya səyyidi qəd sətərtəh, fələkəl həmdu əla kulli halin fi kulli məsvən və zəman, və munqələbin və mu-qam (məqam), və əla hazihil hali və kulli hal, Əllahumməc`-əlni min əfzəli ibadikə nəsibən fi hazəl yəvm, min xəyrin təq-simuhu əv zurrin təkşifuh, əv suin təsrifuhu əv bəlain tədfə-uh, əv xəyrin təsuquhu əv rəh-mətin tənşuruha, əv afiyətin tulbisuha, fəinnəkə əla kulli şəy`in qədir, və biyədikə xə-zainus səmavati vəl ərz, və əntəl vahidul kərimul mu`til-ləzi la yurəddu sailuh, və la yuxəyyəbu amiluh, və la yən-qusu nailuh, və la yənfədu ma indəh, bəl yəzdadu kəsrətən və tiybən və ətaən və cuda, vər-zuqni min xəzainikəlləti la təf-na, və min rəhmətikəl vasiəh, innə ətaəkə ləm yəkun məh-zura, və əntə əla kulli şəy`in qədir, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Tərcumə:
İlahi, ey bütün pıçıltılara şahid, ey bütün şikayət edənlərin dönüş yeri, ey bütün gizli sirlərdən xəbərdar, ey bütün istəklərin sonu, ey bəndələrinə nemət bəxş etməyə başlayan, ey bağışlaması kəramətli olan, ey gözəl şəkildə güzəştə gedən, ey əliaçıq, ey gecə qaranlığının, dəryaların təlatüm və fırtınalarının, səmanın ucalığının, əşyaları örtən zülmətin Ondan bir şeyi gizləmədiyi, ey gecənin qaranlığı Onun üçün aydın olan, "Tur” dağına təcəlli etdikdə, onu toza döndərən, Musanın huşdan getməsinə səbəb olan nurun, dürr və gövhər, sirli, yazılmış və pak, Səni onlarla çağırdıqda qəbul etdiyin, bir şey istədikdə əta etdiyin, bütün nurlardan üstün, bütün nurların Ondan işıq aldığı bir nur olan, yerə yetişdikdə Onu yaran, göylərə çatdıqda onun qapılarını açan, ərşə yetişdikdə onu lərzəyə salan "pak”, "müqəddəs”, "bürhan” (Allah) və mələkləri eşitdikləri zaman lərzəyə salan adların vasitəsilə Səndən istəyir və Sənə and verirəm Cəbrail, Mikayıl, İsrafil və Məhəmməd Mustafanın (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə), bütün peyğəmbərlərin və mələklərinin haqqını və onları oxuduqda Xızır peyğəmbərin dalğaların üstündə sanki yerin üzərində gəzirmiş kimi yeridiyi, Musa üçün dəryanı yarmağına, Firon və onun qövmünü qərq etməyin və İmran oğlu Musa və onunla birlikdə olanları xilas etməyinə səbəb olan, İmran oğlu Musanın Səni Tur dağının sağ tərəfindən səslədiyi və Sənin qəbul etdiyin, Məhəmmədə əta etdiyin, onun vasitəsilə Məryəm oğlu İsanın ölüləri diriltdiyi, onunla beşikdə olarkən danışdığın, Sənin izninlə anadangəlmə kor, xora və cüzam xəstələrinə şəfa verdiyi, ərşi daşıyan mələklərin, Cəbrail, Mikayıl, İsrafil, həbibin Məhəmmədin (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə), yaxın mələklərin, elçilərin, yer və göylərdəki saleh bəndələrinin Səni onunla çağırdığı, Zün-Nunun Sənin onu yaxalamayacağını güman etdiyi, qəzəbli halda (öz qövmündən) üz çevirdiyi və zülmət qaranlıqda (balığın qarnında) "Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən pak və bütün eyiblərdən uzaqsan! Həqiqətən, mən özünə zülm edənlərdənəm!” – deyə səslədiyi və Sənin də duasını qəbul etdiyin, qəmdən xilas etdiyin – möminləri beləcə xilas edərsən – zaman çağırdığı, Davudun Sənə dua və dərgahında səcdə etdiyi, Sənin onun günahlarından (qəbahətlərindən) keçdiyin, Fironun zövcəsi Asiyanın "Ey Rəbbim, mənə cənnətdə ev tikərək mənzil ver və məni Firon, onun pis əməlləri və zalım qövmündən xilas et!” – deyə Səni çağırdığı və Sənin də duasını qəbul etdiyin, bəla üz verən zaman Əyyubun Səni səslədiyi, ona sağlamlıq bəxş etdiyin, ailəsi və onlarla birlikdə daha artığını Öz tərəfindən rəhmət olaraq ona verdiyin və ibadət əhlinə (ibrət olaraq) xatırlatdığın, Yaqub Səni səslədikdə gözünü açdığın və gözünün işığı olan Yusifi qaytardığın, kədərini aradan apardığın, Süleyman Səni çağırdıqda ona ondan sonra kimsədə olmayacaq bir mülk hədiyyə verdiyin, (doğurdan da, Sən hədiyyə verənsən) Buraq adlı atı Məhəmməd Mustafaya (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə) ram etdiyin və Özün Quranda "Öz bəndəsini bir gecədə Məscidül-Haramdan bərəkətli etdiyimiz Məscidül-Əqsaya aparan Allah pak və hər bir eyibdən uzaqdır!” və "Bizə bunları ram edən Allah pak və nöqsansızdır, əgər onları bizə ram etməsəydi, biz onları ram edə bilməzdik. Həqiqətən, biz Rəbbimizə tərəf qayıdacağıq!” – deyə buyurduğun, onun vasitəsilə Cəbraili Məhəmmədə (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə) nazil etdiyin, Adəm Səni çağırdıqda günahını bağışladığın və onu cənnətdə məskunlaşdırdığın adlarını! Sənə and verirəm əzəmətli Quranın haqqını, peyğəmbərlərin sonuncusu Məhəmmədin haqqını, İbrahimin haqqını, qiyamət və ədalət tərəzilərinin qurulduğu gününün, açılan əməl dəftərlərinin, qüdrət qələmin və onunla yazılanların, lövhən və onda hesablananların haqqını, məxluqat, dünya aləmi, günəş və ay yaradılmamışdan iki min il əvvəl ərşin pərdələrində yazdığın adlarının haqqını! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. O, tək və şəriksizdir, Məhəmməd Onun bəndəsi və peyğəmbəridir! Sənin xəzinəndə gövhər olan, qeyb elmində Özün üçün seçərək Özünə məxsus etdiyin, heç bir elçinin, mələyin, xas bəndənin, yaradılmışlardan heç birinin – kimsənin xəbəri olmadığı, onunla dəryaları yardığın, dağları dikəltdiyin, gecə və gündüzü bir-birinin ardınca gətirdiyin adların və yeddi ayənin (Fatihə surəsi), əzəmətli Quranın, əməlləri yazan möhtərəm mələklərinin, "Ta Ha” və "Ya Sin”, "Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad” və "Ha, Mim, Ayn, Sin, Qaf”, Musanın Tövratının, İsanın İncilinin, Davudun Zəburu və Məhəmmədin (Allahın salamı olsun ona, onun Əhli-beytinə və bütün elçilərə) Fürqanının haqqının vasitəsi ilə Səndən istəyirəm. İlahi, həqiqətən, mən "Turi-Sina” dağında səninlə İmran oğlu Musa arasında olan bu münacat və raz-niyazın, ruhları bədənlərdən çıxarmaq üçün ölüm mələyinə öyrətdiyin, zeytun vərəqlərinə yazdığın və atəşi ona ram edərək "Ey atəş, soyuq və zərərsiz ol!” – deyə buyurduğun, onu əzəmət və kəramət pərdələri üzərində yazdığın adlarının vasitəsilə Səndən istəyirəm, ey hacət istəyənlərin israrından yorulmayan, ey bəxşişlərindən bir şey azalmayan, ey fəryad edənlərin dadına yetən və ey pənah axtaranların sığınacaq yeri! Ərşinin böyük məqamı, kitabındakı ayələrin sonsuz rəhməti, böyük adların, uca izzətin, kamil və ali kəlmələrinin vasitəsilə Səndən istəyirəm! İlahi, ey külək və onun üzərinə əsdiklərinin, səma və onun üzərinə kölgə saldığının, yer və onun əhatə etdiklərinin, şeytanlar və onların azdırdıqlarının, dəryalar və onda üzənlərin Rəbbi, haqq olan bütün haqların, yaxın mələklərin, ruhanilərin, yorulmaq bilmədən gecə və gündüz zikrinlə məşğul olan ucaməqamlı mələklərin, dostun İbrahim və Səni Səfa ilə Mərvə arasında səsləyən bütün övliyaların və onların duasını qəbul etməyinin haqqına xatir, ey duaları qəbul edən, Səndən bu adların haqqı və bu dualara xatir bizim keçmiş və gələcək, batin və zahirdə, aşkar və gizlində etdiyimiz və Sənin xəbərdar olduğun günahları bağışlamağını diləyirəm! Həqiqətən, Sən hər bir şeyə qadirsən! Sənə and verirəm rəhmətini, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi! Ey bütün qəribləri qoruyan, ey tənha olanların munisi, ey bütün zəiflərə qüvvət verən, ey bütün məzlumlara yardım edən, ey bütün məhrumlara ruzi verən, ey bütün qorxanların həmdəmi, ey səfər edənlərin dostu, ey hazır olanlara dayaq, ey bütün günah və xətaları bağışlayan, ey fəryad və ah-nalə edənlərin fəryadına çatan, ey kədərlilərin qəmini aradan qaldıran, ey kədərlilərə sevinc bəxş edən, ey göy və yerləri yaradan, ey hacət istəyənlərin məqsədlərinin sonu, ey çətinlikdə olanların duasını qəbul edən, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi, ey aləmlərin Rəbbi, ey cəza gününün (qiyamətin) hakimi, ey ehsan edənlərin ən səxavətlisi, ey kəramətlilərin ən kəramətlisi, ey eşidənlərin ən yaxşı eşidəni, ey görənlərin ən bəsirətlisi, ey qüdrətlilərin ən qüdrətlisi! Nemətləri dəyişən, ardınca peşmançılıq gətirən, xəstəliklərə səbəb olan, ismət pərdələrini yırtan, duaların geri qayıtmasına səbəb olan, səmadan yağışın yağmasına mane olaraq onu saxlayan, əcəli yaxınlaşdıran, qəlbin bərkliyinə səbəb olan, həyatımızı zülmətə çevirən, eyiblərin üstünü açan, Səndən başqa heç kimin bağışlamayacağı günahlarımızı bağışla, ey Allah, boynumda haqqı olanların haqq yükünü üzərimdən qaldır, mənə işlərimdə asanlıq və çıxış yolu, qəlbimə Səndən başqasına üz tutmayacağım ümid və yəqinlik bəxş et! İlahi, bu mənzildə (dünyada) məni qoru və mənə sağlamlıq ver, gecə və gündüz mənimlə birgə ol ki, qarşımdan, arxamdan, sağdan və soldan mənə heç bir zərər toxunmasın, səadət yolunu mənim üçün asanlaşdır, işlərimdə mənə asanlığı ehsan et, məni xar və zəlil etmə, məni doğru yola yönəlt, ey ən yaxşı bələdçi, işlərimdə məni öz ixtiyarıma (özbaşıma) buraxma, sevinc və şadlığa səbəb olanları qəlbimə ilham et, məni və əhli-əyalımı dünya və axirətdə qurtuluşa çatdır! Həqiqətən, Sən hər bir şeyə qadirsən! Mənə fəzilətindən ruzi ver və pak olan ruzini mənə genişləndir, məni Sənə itaətlə məşğul et, mənə cəhənnəm odu və əzabından pənah ver, dünyadan köçdükdə, rəhmətinə xatir məni cənnət bağları ilə mükafatlandır! İlahi, nemətlərinin aradan qalxması, afiyətinin əzabla dəyişilməsi, bəla və əzabının nazil olmasından, qəlbin bərkiməsindən, pis aqibətli qəza və qədərindən, düşmənlərin tənəsindən, səmadan göndərdiyin və nazil etdiyin kitabında buyurduğun şərlərdən (bəlalardan) Sənə sığınıram! İlahi, məni şər firqə və cəhənnəm əhli sırasına qatma, xeyirxahlarla birlikdə olmaqdan məhrum etmə, pak bir yaşamla yaşat və pak ölümlə öldür, məni ən xeyirli olanlarına qovuşdur, qüdrətli malikin dərgahında olan həqiqi mənzildə peyğəmbərlərlə qonşuluğu mənə nəsib et! İlahi, gözəl imtahanların və yaratdıqlarına görə həmd-səna yalnız Sənə məxsusdur. İslam və Peyğəmbərin sünnəsinə tabe olduğumuz üçün həmd-səna yalnız Sənə məxsusdur. Ey Rəbbim, onları dininə hidayət etdiyin və onlara kitabını öyrətdiyin kimi, bizi də hidayət et və bizə də öyrət! Gözəl imtahanların və mənə xüsusi lütf və mərhəmət göstərdiyinə görə həmd-səna yalnız Sənə məxsusdur! Sən məni və məxluqatı gözəl şəkildə yaratmış, gözəl tərzdə təlim vermiş və gözəl şəkildə hidayət etmisən! Mənə əzəldən və indi verdiyin bütün nemətlərinə görə Sənə həmd-səna edirəm! Ey mənim mövlam, nə qədər bəlaları məndən uzaqlaşdırmış, nə qədər kədərlərimi sevincə çevirmiş, nə qədər qüssələrimi aradan aparmış, nə qədər müsibətləri məndən dəf etmiş, nə qədər eyiblərimi örtmüşsən! Bütün hallar, zaman və məkanlarda, hər məqam və hər anda, indiki halım və bütün hallarımda həmd-səna yalnız Sənə məxsusdur! İlahi, bu gün bəndələrə verdiyin nemətlərin, onlara qismət etdiyin xeyrin, onları əhatə edən rəhmətin, onlardan zərəri uzaqlaşdırmağın, pisliklərdən qorumağın, bəlalardan dəf etməyin, onlara yetişən xeyrin və bəxş etdiyin rəhmətin, əyinlərinə geyindirdiyin afiyət libasının ən fəzilətlisini mənə nəsib et! Həqiqətən, Sən hər bir şeyə qadirsən! Göylər və yerin xəzinələri Sənin ixtiyarındadır! Hacət istəyənləri geri qaytarmayan, ümidləri puç etməyən, bəxşişi ilə xəzinəsindən bir şey azalmayan, ixtiyarındakıları hədsiz və hüdudsuz olan, həddən artıq əta edən və bəxşişi çox olan kəramət sahibi, yeganə olan və nemət verən Sənsən! Tükənməz xəzinələrindən və geniş rəhmətindən bizə bəxşiş ver ki, həqiqətən, Sənin nemətlərin heç kəsə qadağan deyil və Sən hər bir şeyə qadirsən! Sənə and verirəm rəhmətini, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!

2. Seyidin nəql etdiyi "On təsbihatı” min dəfə oxumaq. Bu təsbihat Ərəfə gününün əməllərində gələcək.

3. "Əllahummə mən təəbbəə və təhəyyəə…” duasını oxumaq. Bu dua Ərəfə günü, gecəsi və cümə günündə oxunması rəvayət olunmuşdur. Biz bu duanı cümə axşamının əməlləri fəslində bəyan etdik.

4. İmam Hüseyni və Kərbəla torpağını ziyarət etmək. Orada bayram gününə qədər qalsa, o ilin bütün şərindən amanda olar.

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Bircə namazı qəzaya vermək insana o qədər ziyan gətirər ki, bütün dünya ona verilsəydi, yenə də bu ziyanların qarşısını ala bilməzdi
Bircə namazı qəzaya vermək insana o qədər ziyan gətirər ki, bütün dünya ona verilsəydi, yenə də bu ziyanların qarşısını ala bilməzdi
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
İmam Məhəmməd Təqi(ə)nin şəhadət günüdür
İmam Məhəmməd Təqi(ə)nin şəhadət günüdür
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Yeddi tərkibli nəsihətlər - Peyğəmbərdən (s)
Yeddi tərkibli nəsihətlər - Peyğəmbərdən (s)
Fitr bayramı haqqında bilmədiklərimiz
Fitr bayramı haqqında bilmədiklərimiz
QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
Ramazan ayının 12-ci gününün duası:
Ramazan ayının 12-ci gününün duası:
Ramazan ayının 9-cu gününün duası:
Ramazan ayının 9-cu gününün duası:
Ramazan ayının 6-cı gününün duası
Ramazan ayının 6-cı gününün duası
Ramazan ayının 5-ci gününün duası
Ramazan ayının 5-ci gününün duası
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
99 dərdin dərmanı!
99 dərdin dərmanı!
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Şəban  ayinin  gündəlik  əməlləri  (1-2-3-cü günlər)
Şəban ayinin gündəlik əməlləri (1-2-3-cü günlər)
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
VALIDEYN HÜQUQU
VALIDEYN HÜQUQU
DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ
DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
Allahın adları və sifətləri ilə təvəssül
Allahın adları və sifətləri ilə təvəssül
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
İMAM ZAMANIN (Ə.F.) CÜMƏ GÜNÜNDƏ ZİYARƏTNAMƏSİ
İMAM ZAMANIN (Ə.F.) CÜMƏ GÜNÜNDƏ ZİYARƏTNAMƏSİ
Cümə günün duası
Cümə günün duası
İbadətdə monoteizm peyğəmbərlik dəvətinin əsasıdır.
İbadətdə monoteizm peyğəmbərlik dəvətinin əsasıdır.
Gecə namazı
Gecə namazı
Aləmlərə rəhmət:
Aləmlərə rəhmət:
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
Cəfəri Təyyar namazı
Cəfəri Təyyar namazı
Salavatın fəziləti
Salavatın fəziləti
“Fatihətul-kitab” surəsi
“Fatihətul-kitab” surəsi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))