Shia.az SonUmidTv media
sitename

 

Şeyx, imam Həsən Əskəridən (ə) rəvayət olunan aşağıdakı bu mötəbər hədisi öz kitabında qeyd etmişdir: 
"Mənim "Surrə mən rəa”da yerləşən qəbrimi ziyarət edən hər iki firqənin əhli, bəlalardan və ilahi əzabdan amanda qalar.” Birinci Məclisi imamın kəlamındakı "hər iki firqənin əhli” sözlərini "sünni və şiə firqələri” kimi, təfsir etmiş və demişdir: "O həzrətin bərəkəti həm onun dostlarını, həm də düşmənlərini bürümüşdür. Necə ki, imam Musa Kazim (ə) və imam Məhəmməd Təqinin (ə) qəbirləri Bağdadın amanda qalmasına səbəb olubdur...” 
Seyid İbni Tavus buyurub: "Həzrət Əskərinin (ə) ziyarətinə getmək istədiyin vaxt atası həzrət Hadinin (ə) ziyarəti üçün əvvəldə qeyd olunan bütün əməlləri yerinə yetir. Sonra o imamın zərihi kınarında dayanıb, de:


Salam olsun sənə, ey mənim mövlam, ey hidayət olunmuş hidayətçi Əbu Məhəmməd Həsən ibn Əli! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun ona! Salam olsun sənə, ey Allahın nümayəndəsi və nümayəndəsinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın höccəti və höccətinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın bəyəndiyi bəndə və bəyəndiyi bəndəsinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın xəlifəsi, xəlifələrinin oğlu və xəlifəsinin atası! Salam olsun sənə, ey peyğəmbərlərin sonuncusunun oğlu! Salam olsun sənə, ey vəsilərin sərvərinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Əmirəlmöminin oğlu! Salam olsun sənə, ey aləmlərin qadınlarının sərvərinin oğlu! Salam olsun sənə, ey hidayətçi imamların oğlu! Salam olsun sənə, ey yolgöstərən vəsilərin oğlu! Salam olsun sənə, ey təqvalıların gözətçisi! Salam olsun sənə, ey səadət əhlinin imamı! Salam olsun sənə, ey möminlərin təməli! Salam olsun sənə, ey qəmlilərin fərəci! Salam olsun sənə, ey seçilmiş peyğəmbərlərin varisi! Salam olsun sənə, ey Rəsulullahın canişininin elm xəzinəsi! Salam olsun sənə, ey Allahın hökmünə dəvət edən! Salam olsun sənə, ey Allahın kitabı (Quran) əsasında danışan! Salam olsun sənə, ey höccətlərin höccəti! Salam olsun sənə, ey ümmətlərin hidayətçisi! Salam olsun sənə, ey nemətlərin sahibi! Salam olsun sənə, ey elm xəzinədarı! Salam olsun sənə, ey səbir gəmisi! Salam olsun sənə, ey intizarı çəkilən imamın atası; elə bir imam ki, nişanələri ağıllı insanlara aşkar, mərifəti yəqin əhlinə sabit, zalımların gözündən gizli və fasiqlərin hakimiyyətindən qaibdir. Rəbbimiz onun vasitəsilə İslamı məhv olduqdan sonra, yenidən dirçəldəcək və Qurana köhnəldikdən (unudulduqdan) sonra təravət bağışlayacaq. Ey mənim mövlam, şəhadət verirəm ki, sən əcəlin çatana qədər namazı bərpa etdin, zəkat verdin, (camaatı) yaxşılığa dəvət etdin, pislikdən çəkindirdin, hikmət və yaxşı öyüdlə Rəbbinin yolunun dəvət etdin və Allaha ixlasla ibadət etdin. Allaha sizin Onun dərgahında olan məqamınızı and verib, Ondan istəyirəm ki, ziyarətim, sizin yolunuzdakı çalışqanlığımı və sizin vasitənizlə duamı qəbul etsin və məni Haqqın dostları, ardıcılları, şiələri, köməkçiləri və onu sevənlərdən qərar versin. Salam olsun sənə! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun sənə!
Sonra onun zərihini öpüb üzünün sağ tərəfini zərihin üzərinə qoy. Sonra üzünün sol tərəfini qoyub de:


İlahi, sərvərimiz Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetir! (Camaatı) Sənin dininə hidayət edən, yoluna çağıran, hidayət bayrağı, təqva nişanəsi, şüur mədəni, əql məskəni, rəhmət yağışı, hikmət buludu, öyüd dəryası, imamların varisi, ümmətə şahid, məsum, pak-pakizə, fəzilətli, Allaha yaxın və çirkinlikdən pak olan Həsən ibn Əliyə salam yetir; onu Öz kitabının varis etdin, haqq ilə batili ayırmağı ona ilham etdin, qiblə əhli üçün öndər təyin etdin, ona itaəti Öz itaətinə yaxınlaşdırdın və onun məhəbbətini bütün məxluqata vacib etdin. İlahi, o, Sənin yeganəliyinə pak ixlasla bağlandığı, Səni (məxluqatına) bənzətməkdə şəkk-şübhəyə düşənləri məhkum etdiyi və Sənə iman gətirənləri himayə etdiyi kimi, ey Rəbbim, Sən də ona elə bir salam yetir ki, onu təvazökarların məqamına çatdırsın, cənnətdə cəddi peyğəmbərlərin sonuncusunun dərəcəsinə yüksəltsin və bizim də salamımızı ona yetirsin. Onu sevməkdə bizə Öz tərəfindən rəhmət, ehsan, məğfirət və razılıq əta et. Çünki Sən böyük rəhmət və misilsiz nemət sahibisən!
Sonra ziyarət namazını qılıb qurtaran kimi, de:


Ey daim, ey əbədi, ey diri, ey qəyyum, ey qəmi aparan, ey qüssəni dağıdan, ey peyğəmbərləri göndərən, ey vədi sadiq olan, ey Səndən başqa heç bir tanrı olmayan diri! İlahi, Sənə həbibin Məhəmmədin, onun canişini, əmisi oğlu və qızının həyat yoldaşı (kürəkəni) Əlinin vasitəsilə təvəssül edirəm; o kəslər ki, onların vasitəsilə şəriətlərə son qoydun, onlar üçün Quranın təvil və sirlərinin yolunu açdın! Belə isə, onlara elə bir salam yetir ki, ona əvvəldəkilər və axırdakılar (bütün insanlar) şəhadət versin, övliya və salehlər onun vasitəsilə nicat tapsınlar. İlahi, Sənə hidayət olunmuş imamların anası, aləmlərin qadınlarının sərvəri, pak övladlarının şiəsinə şəfaət edən Fatimeyi-Zəhranın vasitəsilə təvəssül edirəm. Ona daimi, əbədi və həmişəlik olan salam yetir! İlahi, Sənə bəyənilən, pak və eyiblərdən uzaq olan Həsənin və məzlum, bəyənilən, xeyirxah və təqvalı Hüseynin – behişt cavanlarının sərvəri, xeyirxah, pak, təqvalı, pakizə, şəhid, məzlum, qətlə yetirilmiş imamların vasitəsilə təvəssül edirik. Onlara günəşin çıxıb batacağı vaxta qədər daimi və ardıcıl salam yetir. İlahi, abidlərin sərvəri, zalımların qorxusundan gizli yaşayan Hüseynin oğlu Əli, (eləcə də,) pak və parlayan nur Əlinin oğlu Məhəmməd Baqirin – iki imam, bərəkətlərin iki açarı və zülmətlərdə iki çırağın vasitəsilə Sənə təvəssül edirəm. Gecə qaraldığı və gündüz işıqlandığı vaxta qədər o iki imama salam yetir! İlahi, Allah tərəfindən və Allahın elmindən danışan Məhəmmədin oğlu Cəfər və Sənin saleh bəndən və xeyirxah canişinin Cəfərin oğlu Musanın – ümməti hidayət edən, özləri də Allah tərəfindən hidayət olunan, öz əhdlərinə vəfadar qalan və ümmətə rəhbərlik üçün kifayət edən o ikiimamın vasitəsilə Sənə təvəssül edirəm. Belə isə, mələklər Sənə təsbeh dediyi və əmrinlə fələklər hərəkət etdiyi vaxta qədər onlara daim artan və sonu kəsilməyən bərəkətli salam yetir. İki bəyənilmiş, pak və seçilmiş imam olan Əli ibn Musa Rza və Məhəmməd ibn Əlinin vasitəsilə Sənə təvəssül edirəm. Sübh işıqlı və (gün) davamlı olduğu vaxta qədər onlara salam yetir; elə bir salam ki, cənnətlərinin ən yüksək mərtəbəsi olan "İlliyin”də Sənin razılığına yüksəlsinlər. Hidayət edən, ümmətin içində Sənin hökmünü bərqərar edən, böyük qəm-qüssə ilə xoşagəlməz hadisələrdə, zülmkar hakimlərin vəhşətli düşmənçiliyi ilə imtahan olunan səbirli iki imam Məhəmməd ibn Əli və Həsən ibn Əlinin vasitəsilə Sənə təvəssül edirəm. Onlara bütün səbir edən və feyzə çatanların savabları qədər salam yetir; elə bir salam ki, onların uca məqama çatmalarına şərait yaratsın. Ey Rəbbim, Sənə imamımız, zəmanəmizin haqq gözətçisi, vəd edilmiş rəhbəri, ümmətin şahidi və şahid olunanı, parlayan nur, saçan işıq, qorxu ilə yardım olunan və səadətlə zəfər çalan İmam vasitəsilə Sənə təvəssül edirik. Ona ağacların meyvə və yarpaqları, çınqıllar, tüklər və kürklərin sayı, Sənin elminin əhatə etdiyi və kitabının saya gətirdiyi qədər salam yetir; elə bir salam ki, əvvəldəkilər və axırdakılar (bütün məxluqat) ona qibtə etsinlər. İlahi, bizi onun zümrəsində məşhur et, onun itaətində olmaqla və dövlətinin vasitəsilə qoru. Bizi onun vilayətinə töhfə ver, onun izzəti ilə bizi düşmənlərimizə qalib et və ey Rəbbimiz, bizi tövbə edənlərdən qərar ver! Ey mehribanların ən mehribanı! İlahi, həqiqətən, lənətlənmiş və inadkar İblis Səndən bəndələrini aldadıb zəlalətə salmaq üçün möhlət istəmişdir və Sən də öz əzəli elminlə ona möhlət vermisən. Onun qoşunu çoxalıb yer üzünün hər yerinə yayılaraq Sənin bəndələrini zəlalətə salmış, dinini korlamış, kəlmələrini təhrif edərək yerlərini dəyişdirmiş, bəndələrini müxtəlif inadkar qruplara, dəstələrə parçalamışdır. Sən də onun bünövrəsini dağıdıb, şənini alçaltmağı vəd etmisən. Belə isə, ey Rəbbim, hər gün, axşam, sübh və əsr onun övladlarını, qoşunlarını həlak et, öz məmləkətini onun yaratdığı ixtilaflardan təmizlə, ixtilafları aramızdan qaldır, Öz bəndələrini onun məzhəblərindən xilas et, bədbəxtlik zəncirlərini onların boynuna sal, Öz ədalətini yer üzündə yayıb dinini qalib et, dostlarını qüvvətləndir, düşmənlərini isə zəiflət, İblis və onun dostlarının diyarını öz dostlarına irs yetir, onları cəhənnəmdə əbədi saxlayıb, dərdli əzabını onlara dadızdır, nəhs və çirkin xislətlərdə qoyulmuş lənət zəncirlərini onların boynuna sal! Bizə dünya və axirətdə gözəl nemət əta et və Öz rəhmətinə xatir bizi oddan qoru. Ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!


Sonra özün və qardaşların üçün hər nə istəsən dua et. O vaxt, dünya və axirət mələyi İmam Zamanın (ə.c) anasını ziyarət et. Onun qəbri İmam Həsən Əskərinin (ə) zərihinin arxasındadır. Sonra de:

Salam olsun Allahın Rəsuluna! Allahın salamı olsun ona və onun sadiq və əmanətdar Əhli-beytinə! Salam olsun mövlamız Əmirəlmömininə! Salam olsun pak-pakizə, imamlar və bərəkətli höccətlərə! Salam olsun imamın anasına – malik və hər şeyi bilən Allahın sirlərinin əmanətdarına və insanların ən şərəflisinə hamilə olana! Salam olsun sənə, ey düzdanışan və bəyənilən xanım! Salam olsun sənə, ey Musanın anasına oxşayan və İsanın həvarilərinin qızı! Salam olsun sənə, ey təqvalı və pak-pakizə xanım! Salam olsun sənə, ey bəyənilmiş və seçilmiş xanım! Salam olsun sənə, ey İncildə vəsf olunan və əmanətdar İsa Ruhullahdan istənilən! Ey peyğəmbərlərin sərvəri Məhəmmədin onun övladı ilə evlənməyinə razılığını bildirdiyi və aləmlərin Rəbbinin sirlərinin tapşırıldığı! Salam olsun sənə və İsanın həvarilərindən olan əcdadına! Salam olsun sənə, həyat yoldaşına və övladına! Salam olsun sənə, sənin ruhuna və pak bədəninə! Şəhadət verirəm ki, sən (zəmanənin imamını) yaxşı saxladın, əmanətə sadiq qaldın, Allahın razılığı yolunda çalışdın, Allah yolunda səbir etdin, Allahın sirrini qorudun, Allahın nümayəndəsini bətnində daşıdın, Allahın höccəti qorumaqda səhlənkarlıq etmədin və Rəsulullahın övladlarının haqqını tanıdığın, doğru (haqq) olmalarına iman gətirdiyin, məqamlarını etiraf etdiyin, xilafət məqamlarına agah olduğun, onlara qarşı mehriban olduğun və onların istəklərini öz istəyindən üstün bildiyin halda, onlara qovuşmağa rəğbət bəslədin. Şəhadət verirəm ki, dini işlərinə agah olduğun, salehlərə iqtida etdiyin, sən Allahdan, Allah da səndən razı olduğu, təqvalı, pəhrizkar və pakizə olduğun halda, dünyadan getdin. Belə isə, Allah səndən razı olsun, səni sevindirsin və sənə behiştdə yer verib məskunlaşdırsın. Həqiqətən, Allah sənə böyük nemət bağışladı və hər şeydən ehtiyacsız edən şərəf verdi. Allahın bağışladığı kəramət sənə müjdə olsun!
Sonra başını yuxarı qaldırıb deyirsən:


İlahi, Sənə etimad edir, Sənin razılığını istəyir, övliyaların vasitəsilə Sənə təvəssül edir, məğfirət və səbrinə güvənir, lütf və mərhəmətinlə günahdan uzaqlığı istəyir və Sənin nümayəndənin anasının qəbrinin vasitəsilə Sənə pənah gətirirəm. Belə isə, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, məni o xanımın ziyarəti ilə bəhrələndir, məhəbbətini qəlbimdə möhkəmlət, məni onun və övladının şəfaətindən məhrum etmə, ona itaəti mənə nəsib et, məni qiyamətdə onunla və övladı ilə məhşur et, necə ki, onun və övladının ziyarətinə müvəffəq etdin! İlahi, pak imamların vasitəsilə Sənin dərgahına üz tutur və "Taha” və "Yasin” övladlarından ibarət olan mübarək höccətlərin vasitəsilə Sənə təvəssül edirəm ki, Məhəmməd və Məhəmmədin pak-pakizə Əhli-beytinə salam yetirəsən, məni də qorxusu və kədəri olmayan yəqin (arxayın) əhli, nicat əhli, səadət əhli və sevinc əhlindən, (eləcə də,) çalışqanlığını qəbul etdiyin, işini asanlaşdırdığın, çətinliyini aradan qaldırdığın və qorxusunu əmin-amanlığa çevirdiyin kəslərdən qərar verəsən! İlahi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə xatir Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, mənim üçün o xanımın ziyarətini sonuncu qərar vermə, onun ziyarətini sağ olacağım və əcəlim çatan vaxta qədər mənə nəsib et, məni onların zümrəsində (sırasında) məhşur et, onun və övladının şəfaəti ilə (qiyamətə) daxil et, məni, ata-anamı, mömin kişi və qadınları bağışla, dünya və axirətdə bizə xeyir ver və rəhmətinə xatir bizi cəhənnəm əzabından qoru! Salam olsun sizə, ey mənim sərvərlərim! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun sizə!
Müəllif deyir: "Hədislərin birində nəql olunur ki, Zeyd Şühham həzrət Sadiqə (ə) ərz edir: "Siz imamları ziyarət edənin savabı nədir?” İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Bizi ziyarət etmək, həzrət Rəsulillahı (s.ə.s.) ziyarət etmək kimidir” Biz əvvəldə də həzrət Sadiqdən (ə) belə bir məzmunda hədis nəql etmişdik ki, hər kim, itaəti vacib olan bir imamı ziyarət edib, onun kənarında dörd rükət namaz qılsa, ona həcc və ümrə ziyarətlərinin savabı yazılar.
Biz, "Hədiyyətüz-zairin” kitabında imam Məhəmməd Təqinin (ə) qızı həzrət Həkimənin (s) fəzilətləri barəsində söhbət açmışıq. Bu xanımın qəbri Əskəriyyəyn (ə) imamlarının ayaq tərəfində yerləşib, onların zərihlərinə bitişikdir. Bu uca məqamlı xanım üçün "Məzariyyə” kitablarında xüsusi bir ziyarətnamə nəql olunmayıbdır. Odur ki, bu xanımı, imamların (ə) övladlarının ümumi ziyarətnaməsi və ya bibisi həzrət Fatimə binti Musanın (s) ziyarətnaməsi ilə ziyarət edə bilərsiniz. Üzü qibləyə tərəf dayanıb, bu sözləri deyin:


Salam olsun Allahın seçdiyi Adəmə! Salam olsun Allahın peyğəmbəri Nuha! Salam olsun Allahın dostu İbrahimə! Salam olsun Allahın həmsöhbəti Musaya! Salam olsun Allahın ruhu İsaya! Salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulu! Salam olsun sənə, ey Allahın məxluqatının ən yaxşısı! Salam olsun sənə, ey Allahın seçilmişi! Salam olsun sənə, ey peyğəmbərlərin sonuncusu Abdullahın oğlu Məhəmməd (s)! Salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulunun canişini Əbu Talibin oğlu Əmirəlmöminin Əli! Salam olsun sənə, ey aləmlərin qadınlarının sərvəri (xanımı) Fatimə! Salam olsun sizə, ey rəhmət Peyğəmbərinin nəvələri və behişt əhlinin cavanlarının sərvərləri! Salam olsun sənə, ey abidlərin sərvəri və bəsirət əhlinin gözünün işığı Hüseynin oğlu Əli! Salam olsun sənə, ey Peyğəmbərdən sonra elmin sirlərini açan Əlinin oğlu Məhəmməd Baqir! Salam olsun sənə, ey sadiq, xeyirxah və əmanətdar Məhəmmədin oğlu Cəfər Sadiq! Salam olsun sənə, ey pak və pakizə Cəfərin oğlu Musa Kazim! Salam olsun sənə, ey təslim və riza məqamına sahib Musanın oğlu Əli Rza! Salam olsun sənə, ey Əlinin oğlu Məhəmməd Təqi (təqvalı)! Salam olsun sənə, ey nəsihətçi və əmanətdar Məhəmmədin oğlu Əli Nəqi (pak-pakizə)! Salam olsun sənə, ey Əlinin oğlu Həsən! Salam olsun ondan sonrakı canişinə! İlahi, Öz nurun, çırağın, nümayəndənin nümayəndəsi, canişininin canişini və məxluqatın üzərindəki höccətinə salam yetir! Salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulunun qızı! Salam olsun sənə, ey Fatimə və Xədicənin qızı! Salam olsun sənə, ey Əmirəlmömininin qızı! Salam olsun sənə, ey Həsən və Hüseynin qızı! Salam olsun sənə, ey Allahın nümayəndəsinin qızı! Salam olsun sənə, ey Allah nümayəndəsinin bacısı! Salam olsun sənə, ey Allah nümayəndəsinin bibisi! Salam olsun sənə, ey Musa ibn Cəfərin qızı! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun sənə! Salam olsun sənə! Allah bizimlə sizin aranızda behiştdə tanışlıq yaratsın, bizi sizin zümrənizdə (sıranızda) məhşur etsin, bizi sizin peyğəmbərinizin hovuzuna daxil etsin və bizi Əbu Talibin oğlu Əlinin əlilə babanız camından sirab etsin. Allahın salamı olsun sizə! Allahdan istəyirəm ki, sizin fərəc və sevincinizi (Sahibəz-Zamanın zühuru ilə) bizə göstərsin, bizi və sizi babanız Məhəmmədin (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə) zümrəsində cəm etsin və sizin mərifətinizi bizdən almasın. Həqiqətən, O, ixtiyar sahibi və qüdrətlidir! Mən Allaha sizin məhəbbətiniz, düşmənlərinizə nifrət etmək və, Allaha təslim olmaqla, Ondan razı qalıb heç nəyi inkar etmədən, heç vaxt təkəbbür göstərmədən həzrət Məhəmmədin (s) gətirdiklərinə yəqin edib ondan razı qalmaqla Allahın dərgahına yaxınlaşıram. Bunları sənə yaxınlaşmaq üçün edirəm, ey sərvərim! İlahi, razılığını və axirət evini istəyirəm. Ey Həkimə, mənə behiştə daxil olmaqda şəfaətçi ol! Həqiqətən, sənin Allah dərgahında böyük məqamın var. İlahi, Səndən istəyirəm ki, mənim aqibətimi səadətlə xətm edəsən və hal-hazırda etiqad bəslədiyim imanı məndən almayasan! Uca və böyük Allahdan başqa güc və qüdrət yoxdur. İlahi, kərəmin, izzətin, rəhmətin və afiyətinə xatir bizim duamızı qəbul və rəva et. Allahın qəni-qəni salam olsun Məhəmməd və onun bütün Əhli-beytinə! Ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!


Müəllif deyir: "Deyilənlərə görə, imam Əliyyən Nəqi (ə) və imam Həsən Əskərinin (ə) qəbirlərinin yanında bir çox əzəmətli seyidlər dəfn olunubdur. Onlardan biri də imam Əliyyən Nəqinin (ə) Hüseyn adlı bir oğludur. Mən, tarixi araşdırmalarımda Hüseynin şəxsiyyəti barəsində ətraflı bir məlumat əldə edə bilmədim, lakin mənə bu qədər aydın oldu ki, o, çox əzəmətli bir seyid imiş. Belə ki, bəzi rəvayətlərdə mövlamız imam Həsən Əskərini (ə) və qardaşı Hüseyn ibni Əlini "sibtəyn” deyə adlandırmış və onları, cədləri olan peyğəmbərin iki sibti imam Həsən (ə) və imam Hüseynə (ə) bənzətmişdirlər. Əbut Təyyib nəql edir ki, həzrət Huccətin (ə.c) səsi Hüseynin səsinə bənzəyirmiş. "Şəcərətül-övliya” kitabının müəllifi fəqih, hədis ravisi və həkim seyid Əhməd Ərdəkani Yəzdi, bu kitabında imam Əliyyən Nəqinin (ə) övladlarının şərhi-halında deyir: " Hüseyn, imam Əliyyən Nəqinin (ə) övladı olub, çox zahid və abid bir şəxs kimi tanınmışdır. O, qardaşının imamətini qəbul etmişdir.” Mən, bu şəxsiyyət barəsində geniş məlumat əldə edə bilməmişəm, ola bilsin ki, daha mahir bir tədqiqatçı bu şəxsiyyyətin əzəmətinə dəlalət edən başqa tarixi sənədlər də əldə etsin.


İmam Əliyyən Nəqinin (ə) seyid Məhəmməd adlı başqa bir övladı, Samirra şəhərinə çatmamış bir abadlıqda yerləşən tanınmış bir qəbirstanlıqda dəfn olunmuşdur. Camaat bu imamzadənin əzəmət və kəramətinin şahidi olduqları üçün müdam onun ziyarətinə gedir, ona nəzir deyir, hədiyyələr aparır və orada Allahdan öz hacətlərini diləyərlər. O məntəqənin ərəbləri, bu imamzadədən çəkinir və qorxurlar. Bu imamzadədən görünən kəramətləri bir-bir burada sadalamaq bu kitabın həcmindən xaricdir və onun əzəməti barəsində bunu demək kifayətdir ki, o, imam Hadinin (ə) böyük oğlu olduğu üçün imamətə səlahiyyəti var idi. Həmçinin o, vəfat etdikdə imam Həsən Əskəri (ə) yaxasını cırmışdır. Siqətül-islam şeyx Nurinin (nəvvərəllahu qəbrəh) bu imamzadənin ziyarətinə böyük əqidəsi var idi və onun mübarək hərəminin və zərihinin təmir işlərində böyük səylər göstərmişdir. Bu imamzadənin zərihindən asılmış kətibədə bu sözlər həkk olunmuşdur:
Bu, əzəmətli seyid Əbu Cəfər Məhəmməd ibni İmam Əbulhəsən Əli Hadi (ə)-ın qəbridir. Çox böyük və əzəmətli şəxsiyyət olduğundan şiələr elə bilirdilər ki, atasında sonra o imamət taxtına əyləşəcək. Amma imam vəfat edəndə qardaşının Əbu Məhəmməd Zəki ələyhissalamın imam olduğunu təsrih etdi. İmam onu belə dedi: "Get Allahına şükür et ki, Allahı səni də əmr sahibi etdi”. Elə uşaq vaxtlarında imam onu Mədinədə olarkən xəlifə etmişdi. Buna Samirrada olarkən bir daha təsrih etdi. Sonra Hicaza qayıdarkən şəhərdən doqquz fərsəx ayrılmış Məhəmməd xəstələndi və vəfat etdi. Qəbri buradadır. Vəfat edərkən qardaşı İmam Əbu Məhəmməd Zəki onun libasını cırdı və ona irad tutanların cavabında belə dedi: "Elə bil , Musa qardaşı Harunun libasını cırdı. İmamzadə Məhəmmədin vəfatı 252-ci h.q. ilində baş vermişdir.
Nəhayət, əgər Əskəriyyəyn imamları ilə vidalaşmaq istəsən bu sözləri de:

Salam olsun sizə, ey Allahın nümayəndəsi! Sizi Allaha tapşırır və sizə salam verirəm. Allaha, Peyğəmbərə, onun gətirdiklərinə və göstərdiyi doğru yol iman gətirmişik. İlahi, bizim adımızı şahidlərlə birgə yaz! İlahi, mənim üçün onların ziyarətini sonuncu qərar vermə və geri qayıdıb onları yenidən ziyarət etməyi mənə nəsib et, məni onlarla, onların pak-pakizə ata-babaları və onların övladlarından olan həzrət Qaimlə məhşur et, ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!

 

 


Əssəlamu ələykə ya məvlayə ya əba Muhəmmədinil Həsə-nəbnə Əliyyinil Hadiyəl Muh-tədiyə və rəhmətullahi və bərəkatuh, əssəlamu ələykə ya vəliyyəllahi vəbnə əvliyaih, əssəlamu ələykə ya huc-cətəllahi vəbnə hucəcih, əssəlamu ələykə ya səfiyyəllahi vəbnə əsfiyaih, əssəlamu ələykə ya xəlifətəllahi vəbnə xuləfaihi və əba xəlifətih, əssəlamu ələy-kə yəbnə xatəmin nəbiyyin, əssəlamu ələykə yəbnə səyyidil vəsiyyin, əssəlamu ələykə yəbnə əmiril mu`minin, əssəlamu ələykə yəbnə səyyidəti nisail aləmin, əssə-lamu ələykə yəbnəl əimmətil hadin, əssəlamu ələykə yəbnəl əvsiyair raşidin, əssəlamu ələykə ya ismətəl muttəqin, əssəlamu ələykə ya imaməl faizin, əssəlamu ələykə ya ruknəl mu`minin, əssəlamu ələykə ya fərəcəl məlhufin, əssəlamu ələykə ya varisəl ənbiyail muntəcəbin, əssəlamu ələykə ya xazinə ilmi vəsiyyi rəsulillah, əssəlamu ələykə əyyuhəd dai bihukmillah, əssə-lamu ələykə əyyuhən natiqu bikitabillah, əssəlamu ələykə ya huccətəl hucəc, əssəlamu ələykə ya hadiyəl uməm, əssəlamu ələykə ya vəliyyən niəm, əssəlamu ələykə ya əybətəl ilm, əssəlamu ələykə ya səfinətəl hilm, əssəlamu ələykə ya əbəl imamil muntəzəriz zahirəti lil aqili huccətuh, vəs sabitəti fil yəqini mə`rifətuh, əl muhtəcəbi ən ə`yuniz zalimin, vəl muğəyyəbi ən dəvlətil fasi-qin, vəl muidi rəbbuna bihil islamə cədidən bə`dəl intimas, vəl Qur`anə ğəzzən bə`dəl indi-ras, əşhədu ya məvlayə ənnəkə əqəmtəs səlah, və atəytəz zə-kah, və əmərtə bil mə`rufi və nəhəytə ənil munkər, və dəəvtə ila səbili rəbbikə bil hikməh, vəl məv`izətil həsənəh, və əbədtəllahə muxlisən hətta əta-kəl yəqin, əs`əlullahə biş şə`nil-ləzi ləkum indəhu ən yətəqəb-bələ ziyarəti ləkum, və yəşkurə sə`yi iləykum, və yəstəcibə duai bikum, və yəc`ələni min ənsaril həqq, və ətbaihi və əşyaihi və məvalihi və muhibbih, vəs səlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh.

Əllahummə səlli əla səyyidi-na Muhəmmədin və əhli bəytih, və səlli ələl Həsənibni Əliyyinil Hadi ila dinik, vəd dai ila səbi-likə ələmil huda və mənarit tuqa, və mə`dinil hica və mə`-vən nuha, və ğəysil vəra və səhabil hikməh, və bəhril məv`-izəti və varisil əimməh, vəş şəhidi ələl ummətil mə`sumil muhəzzəb, vəl fazilil muqərrəb, vəl mutəhhəri minər ricsilləzi vərrəstəhu ilməl kitab, və əlhəmtəhu fəsləl xitab, və nəsəbtəhu ələmən liəhli qib-lətik, və qərəntə taətəhu bitaə-tikə və fərəztə məvəddətəhu əla cəmii xəliqətik, Əllahummə fəkəma ənabə bihusnil ixlasi fi təvhidik, və ərda mən xazə fi təşbihik, və hama ən əhlil imani bik, fəsəlli ya rəbbi ələyhi səlatən yəlhəqu biha məhəlləl xaşiin, və yə`lu fil cənnəti bidə-rəcəti cəddihi xatəmin nəbiy-yin, və bəlliğhu minna təhiy-yətən və səlama, və atina min lədunkə fi muvalatihi fəzlən və ihsana, və məğfirətən və riz-vana, innəkə zu fəzlin əzim, və mənnin cəsim.
Ya daimu ya dəymum (ya dəyyum), ya həyyu ya qəyyum, ya kaşifəl kərbi vəl həmmi və ya faricəl ğəmm, (və) ya baisər rusul, (və) ya sədiqəl və`d, və ya həyyu la ilahə illa ənt, ətəvəssəlu iləykə bihəbibikə (Muhəmmədin) və vəsiyyihi Əliyyinibni əmiih, və sihrihi ələbnətihilləzi (əlləzinə) xətəm-tə bihiməş şərayi`, və fətəhtə (bihimət) tə`vilə vət təlayi`, fəsəlli ələyhima səlatən yəşhə-du bihəl əvvəlunə vəl axirun, və yəncu bihəl əvliyau vəs salihun, və ətəvəssəlu iləykə bi Fatimə-təz Zəhrai validətil əimmətil məhdiyyin, və səyyidəti nisail aləminəl muşəffəəti fi şiəti əvladihət təyyibin, fəsəlli ələyha səlatən daimətən əbədəl abidin, və dəhrəd dahirin, və ətəvəssəlu iləykə bil Həsənir rəziyyit tahiriz zəkiyy, vəl Husəynil məzlumil mərziyyil bərrit təqiyy, səyyidəy şəbabi əhlil cənnətil imaməyn, əl xəy-yirəynit təyyibəynit təqiyyə-ynin nəqiyyəynit tahirəyniş şəhidəyn, əl məzluməynil məq-tuləyn, fəsəlli ələyhima ma tələət şəmsun və ma ğərəbət səlatən mutəvaliyətən mutəta-liyəh, və ətəvəssəlu iləykə bi Əliyyibnil Husəyni səyyidil abidin, əl məhcubi min xəvfiz zalimin, və bi Muhəmmədibni Əliyyinil Baqirit tahirin nuriz zahir, əl imaməynis səyyidəyni miftahəyil bərəkati və misba-həyiz zulumat, fəsəlli ələyhima ma səra ləylun və ma əzaə nəhar, səlatən təğdu və təruh, və ətəvəssəlu iləykə bi Cə`fə-ribni Muhəmmədinis Sadiqi ənillah, vən natiqi fi ilmillah, və bi Musəbni Cə`fərinil əbdis salihi fi nəfsih, vəl vəsiyyin nasihil imaməynil hadiyəynil məhdiyyəynil vafiyəynil ka-fiyəyn, fəsəlli ələyhima ma səbbəhə ləkə mələk, və tə-hərrəkə ləkə fələk, səlatən tunma və təzidu və la təfna və la təbid, və ətəvəssəlu iləykə bi Əliyyibni Musər Riza, və bi Muhəmmədibni Əliyyinil mur-təzəl imaməynil mutəhhərəynil muntəcəbəyn, fəsəlli ələyhima ma əzaə subh, və damə səlatən turəqqihima ila rizvanikə fil illiyyinə min cinanik, və ətə-vəssəlu iləykə bi Əliyyibni Mu-həmmədinir raşid, vəl Həsə-nibni Əliyyinil hadil qaiməyni biəmri ibadikəl muxtəbərəyni bil mihənil hailəh, vəs sabirinə fil ihənil mailəh, fəsəlli ələy-hima kifaə əcris sabirin, və izaə səvabil faizin, səlatən tuməhhidu ləhumar rif`əh, və ətəvəssəlu iləykə ya rəbbi bi imamina, və muhəqqiqi zəma-ninəl yəvmil məv`ud, vəş şahidil məşhud, vən nuril əz-həri vəz ziyail ənvəril mənsuri bir ru`b, vəl muzəffəri bis səa-dəh, fəsəlli ələyhi ədədəs sə-məri və əvraqiş şəcər, və əczail mədəri və ədədəş şə`ri vəl vəbər, və ədədə ma əhatə bihi ilmuk, və əhsahu kitabukə səlatən yəğbituhu bihəl əvvə-lunə vəl axirun, Əllahummə vəhşurna fi zumrətih, vəhfəzna əla taətih, vəhrusna bidəvlətihi və əthifna bivəlayətih, vən-surna əla ə`daina biizzətih, vəc`əlna ya rəbbi minət təv-vabinə ya ərhəmər rahimin, Əllahummə və innə iblisəl mutəmərridil ləin, qədistən-zərəkə li iğvai xəlqik, fə ənzər-təhu vəstəmhələkə li izlali əbidik, fə əmhəltəhu bisabiqi ilmukə fih, və qəd əşşəşə və kəsurət cunuduhu vəzdəhəmət cuyuşuhu vəntəşərət duatuhu fi əqtaril ərz, fə əzəllu ibadəkə və əfsədu dinəkə və hərrəful kəlimə ən məvaziih, və cəəlu ibadəkə şiyəən mutəfərriqin, və əhzabən mutəmərridin, və qəd vəədtə nəqzə bunyanih, və təmziqə şə`nihi fə əhlik əvladəhu və cuyuşəh, və təhhir biladəkə minixtiraatihi vəxtila-fatih, və ərih ibadəkə min məzahibihi və qiyasatih, vəc`əl dairətəs səv`i ələyhim, vəbsut ədləkə və əzhir dinək, və qəvvi əvliyaəkə və əvhin ə`daək, və əvris diyarə iblisə və diyarə əvliyaihi əvliyaək, və xəllidhum fil cəhimi və əziqhum minəl əzabil əlim, vəc`əl ləainəkəl mustəvdəətə fi mənahisil (mənahiysil) xilqəh, və məşavihil fitrəti dairətən ələyhim, və muvəkkələtən bihim və cariyətən fihim kullə səbahin və məsa, və ğuduvvin və rəvah, rəbbəna atina fid dunya həsənətən və fil axirəti həsənəh, və qina birəhmətikə əzabən nar, ya ərhəmər rahimin.
Əssəlamu əla rəsulillahi səlləllahu ələyhi və alihis sadiqil əmin, əssəlamu əla məvlana əmiril mu`minin, əssəlamu ələl əimmətit tahirinəl hucəcil məyamin, əssəlamu əla validətil imam, vəl mudəəti əsrarəl məlikil əllam, vəl hamiləti liəşrəfil ənam, əssəlamu ələyki əyyətuhəs siddiqətul mərziyyəh, əssəlamu ələyki ya şəbihətə ummi Musa vəbnətə həvariyyi İsa, əssəlamu ələyki əyyətuhət tə-qiyyətun nəqiyyəh, əssəlamu ələyki əyyətuhər rəziyyətul mərziyyəh, əssəlamu ələyki əyyətuhəl mən`utətu fil İncilil məxtubətu min ruhillahil əmin, və mən rəğibə fi vuslətiha Muhəmmədun səyyidul mursəlin, vəl mustəvdəətu əsrarə rəbbil aləmin, əssəlamu ələyki və əla abaikil həvariyyin, əssəlamu ələyki və əla bə`liki və vələdik, əssəlamu ələyki və əla ruhiki və bədənikit tahir, əşhədu ənnəkə əhsəntil kifalətə və əddəytil əmanəh, vəctəhədti fi mərzatillah, və səbərti fi zatillah, və həfizti sirrəllah, və həməlti vəliyyəllah, və baləğti fi hifzi huccə-tillah, və rəğibti fi vusləti əbnai rəsulillah, arifətən bihəqqihim mu`minətən bisidqihim, mu`tərifətən bimənzilətihim, mustəbsirətən biəmrihim muşfiqətən ələyhim, mu`sirətən həvahum, və əşhədu ənnəki məzəyti əla bəsirətin min əmriki muqtədiyətən bis salihin, raziyətən mərziyyətən təqiyyətən nəqiyyətən zəkiyyə-tən fərəziyəllahu ənki və ərzak, və cəələl cənnətə mənziləkə və mə`vak, fələqəd əvlaki minəl xəyrati ma əvlak, və ə`taki minəş şərəfi ma bihi əğnak, fəhən-nakillahu bima mənəhəki minəl kəraməti və əmrək.
Əllahummə iyyakə`təmədtu və lirizakə tələbtu və biəvliyaikə iləykə təvəssəlt, və əla ğufranikə və hilmikəttəkəlt, və bikə`təsəmtu və biqəbri ummi vəliyyikə luztu, fəsəlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, vənfə`ni biziyarətiha və səb-bitni əla məhəbbətiha, və la təhrimni şəfaətəha və şəfaətə vələdiha, vərzuqni murafəqətəha, vəhşurni məəha və məə vələdiha kəma vəffəqtəni liziyarəti vələdi-ha və ziyarətiha, Əlla-hummə inni ətəvəccəhu iləykə bil əimmətit tahirin, və ətəvəssəlu iləykə bil hucəcil məyaminə min ali Taha və Yasin, Əən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədinit təyyibin, və ən təc`ələni minəl mutməinninəl faizinəl fərihinəl mustəbşirin, əlləzinə la xəvfun ələyhim və la hum yəhzənun, vəc`əlni mimmən qəbiltə sə`yəh, və yəssərtə əmrəhu və kəşəftə zurrəhu və aməntə xəvfəh, Əllahummə bihəqqi Muhəmmədin və ali Muhəmməd, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və la təc`əlhu axirəl əhdi min ziyarəti iyyaha, vərzuqnil əvdə iləyha əbədən ma əbqəytəni, və iza təvəffəytəni fəhşurni fi zumrətiha, və ədxilni fi şəfaəti vələdiha və şəfaətiha, vəğfir li və livalidəyyə və lil mu`mininə vəl mu`minat, və atina fid dunya həsənətən və fil axirəti həsənəh, və qina birəhmətikə əzabən nar, vəs səlamu ələykum ya sadati və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əssəlamu əla Adəmə sifvə-təllah, əssəlamu əla Nuhin nə-biyyillah, əssəlamu əla İbrahi-mə xəlilillah, əssəlamu əla Mu-sa kəlimillah, əssəlamu əla İsa ruhillah, əssəlamu ələykə ya rəsuləllah, əssəlamu ələykə ya xəyrə xəlqillah, əssəlamu ələy-kə ya səfiyyəllah, əssəlamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əbdillahi xatəmən nəbiyyin, əssəlamu ələykə ya əmirəl mu`mininə Əliyyibni Əbi Tali-bin vəsiyyə rəsulillah, əssəlamu ələyki ya Fatimətu səyyidətə nisail aləmin, əssəlamu ələy-kuma ya sibtəyir rəhməti və səyyidəy şəbabi əhlil cənnəh, əssəlamu ələykə ya Əliyyəbnəl Husəyni səyyidəl abidinə və qurrətə əynin nazirin, əssəlamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyin Baqirəl ilmi bə`dən nəbiyy, əssəlamu ələykə ya Cə`fərəbnə Muhəmmədinis Sa-diqəl barrəl əmin, əssəlamu ələykə ya Musəbnə Cə`fərinit tahirət tuhr, əssəlamu ələykə ya Əliyyəbnə Musər Rizəl Murtəza, əssəlamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyinit Tə-qiyy, əssəlamu ələykə ya Əliy-yəbnə Muhəmmədinin Nəqiy-yən nasihəl əmin, əssəlamu ələykə ya Həsənəbnə Əliyy, əssəlamu ələl vəsiyyi min bə`dih, Əllahummə səlli əla nurikə və siracikə və vəliyyi vəliyyikə və vəsiyyi vəsiyyikə və huccətikə əla xəlqik, əssəla-mu ələyki ya bintə rəsulillah, əssəlamu ələyki ya bintə Fatimətə və Xədicəh, əssəlamu ələyki ya bintə əmiril mu`mi-nin, Əssəlamu ələyki ya bintəl Həsəni vəl Husəyn, əssəlamu ələyki ya bintə vəliyyillah, əssəlamu ələyki ya uxtə vəliyyillah, əssəlamu ələyki ya əmmətə vəliyyillah, əssəlamu ələyki ya bintə Muhəmmədibni Əliyyinit Təqiyy, və rəhmə-tul-lahi və bərəkatuh, əssəlamu ələyki ərrəfəllahu bəynəna və bəynəkum fil cənnəh, və həşərəna fi zumrətikum və əvrədəna həvzə nəbiyyikum və səqana bikə`si cəddikum min yədi Əliyyibni Əbi Talibin sələvatullahi ələykum, əs`əlullahə ən yuriyəna fikumus sururə vəl fərəc, və ən yəcməəna və iyyakum fi zumrəti cəddikum, Muhəmmə-din səlləllahu ələyhi və alih, və ən la yəslubəna mə`rifətəkum innəhu vəliyyun qədir, ətəqər-rəbu iləllahi bihubbikum vəl bəraəti min ə`daikum vət təslimi iləllahi raziyən bihi ğəyrə munkirin və la mustək-bir, və əla yəqini ma əta bihi Muhəmməd, və bihi razin nətlubu bizalikə vəchəkə ya səyyidi, Əllahummə və rizakə vəd darəl axirəh, ya Həki-mətuşfəi li fil cənnəh, fə innə ləki indəllahi şə`nən minəş şə`n, Əllahummə inni əs`əlukə ən təxtimə li bis səadəti fəla təslub minni ma ənə fih, və la həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim, Əllahumməstəcib ləna və təqəbbəlhu bikərəmikə və izzə-tikə və birəhmətikə və afiyətik, və səlləllahu əla Muhəmmədin və alihi əcməinə və səlləmə təslima, ya ərhəmər rahimin.
Əssəlamu ələykuma ya vəliyyəyillahi əstəvdiukuməllah, və əqrəu ələykuməs səlam, amənna billahi və bir rəsuli və bima ci`tuma bihi və dələltuma ələyh, Əllahumməktubna məəş şahidin, Əllahummə la təc`əlhu axirəl əhdi min ziyarəti iyyahuma, vərzuqnil əvdə iləyhima, vəhşurni məəhuma və məə abaihimət tahi-rin, vəl qaimil huccəti min zurriyyətihima, ya ərhəmər rahimin.


السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلايَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْهَادِيَ الْمُهْتَدِيَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَ ابْنَ أَوْلِيَائِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَجِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ وَ ابْنَ أَصْفِيَائِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ ابْنَ خُلَفَائِهِ وَ أَبَا خَلِيفَتِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْأَوْصِيَاءِ الرَّاشِدِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عِصْمَةَ الْمُتَّقِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْفَائِزِينَ السلامُ عَلَيْكَ يَا رُكْنَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا فَرَجَ الْمَلْهُوفِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُنْتَجَبِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَازِنَ عِلْمِ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الدَّاعِي بِحُكْمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّاطِقُ بِكِتَابِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ الْحُجَجِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْأُمَمِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ النِّعَمِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْبَةَ الْعِلْمِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ الْحِلْمِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ الظَّاهِرَةِ لِلْعَاقِلِ حُجَّتُهُ وَ الثَّابِتَةِ فِي الْيَقِينِ مَعْرِفَتُهُ الْمُحْتَجَبِ عَنْ أَعْيُنِ الظَّالِمِينَ وَ الْمُغَيَّبِ عَنْ دَوْلَةِ الْفَاسِقِينَ وَ الْمُعِيدِ رَبُّنَا بِهِ الْإِسْلامَ جَدِيدا بَعْدَ الانْطِمَاسِ وَ الْقُرْآنَ غَضّا بَعْدَ الانْدِرَاسِ أَشْهَدُ يَا مَوْلايَ أَنَّكَ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصا حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَسْأَلُ اللَّهَ بِالشَّأْنِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ زِيَارَتِي لَكُمْ وَ يَشْكُرَ سَعْيِي إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَجِيبَ دُعَائِي بِكُمْ وَ يَجْعَلَنِي مِنْ أَنْصَارِ الْحَقِّ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ مَوَالِيهِ وَ مُحِبِّيهِ وَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَادِي إِلَى دِينِكَ وَ الدَّاعِي إِلَى سَبِيلِكَ عَلَمِ الْهُدَى وَ مَنَارِ التُّقَى وَ مَعْدِنِ الْحِجَى وَ مَأْوَى النُّهَى وَ غَيْثِ الْوَرَى وَ سَحَابِ الْحِكْمَةِ وَ بَحْرِ الْمَوْعِظَةِ وَ وَارِثِ الْأَئِمَّةِ وَ الشَّهِيدِ عَلَى الْأُمَّةِ الْمَعْصُومِ الْمُهَذَّبِ وَ الْفَاضِلِ الْمُقَرَّبِ وَ الْمُطَهَّرِ مِنَ الرِّجْسِ الَّذِي وَرَّثْتَهُ عِلْمَ الْكِتَابِ وَ أَلْهَمْتَهُ فَصْلَ الْخِطَابِ وَ نَصَبْتَهُ عَلَما لِأَهْلِ قِبْلَتِكَ وَ قَرَنْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ وَ فَرَضْتَ مَوَدَّتَهُ عَلَى جَمِيعِ خَلِيقَتِكَ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَنَابَ بِحُسْنِ الْإِخْلاصِ فِي تَوْحِيدِكَ وَ أَرْدَى مَنْ خَاضَ فِي تَشْبِيهِكَ وَ حَامَى عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِكَ فَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِ صَلاةً يَلْحَقُ بِهَا مَحَلَّ الْخَاشِعِينَ وَ يَعْلُو فِي الْجَنَّةِ بِدَرَجَةِ جَدِّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ بَلِّغْهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَ سَلاما وَ آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ فِي مُوَالاتِهِ فَضْلا وَ إِحْسَانا وَ مَغْفِرَةً وَ رِضْوَانا اِنَّكَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَ مَنٍّ جَسِيمٍ
يَا دَائِمُ يَا دَيْمُومُ [يَا دَيُّومُ‏] يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَ الْهَمِّ [وَ] يَا فَارِجَ الْغَمِّ وَ يَا بَاعِثَ الرُّسُلِ [وَ] يَا صَادِقَ الْوَعْدِ [وَ] يَا حَيُّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ [مُحَمَّدٍ] وَ وَصِيِّهِ عَلِيٍّ ابْنِ عَمِّهِ وَ صِهْرِهِ عَلَى ابْنَتِهِ الَّذِي[اللَّذَيْنِ‏] خَتَمْتَ بِهِمَا الشَّرَائِعَ وَ فَتَحْتَ [بِهِمَا] التَّأْوِيلَ وَ الطَّلائِعَ فَصَلِّ عَلَيْهِمَا صَلاةً يَشْهَدُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ وَ يَنْجُو بِهَا الْأَوْلِيَاءُ وَ الصَّالِحُونَ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَالِدَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ وَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ الْمُشَفَّعَةِ فِي شِيعَةِ أَوْلادِهَا الطَّيِّبِينَ فَصَلِّ عَلَيْهَا صَلاةً دَائِمَةً أَبَدَ الْآبِدِينَ وَ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحَسَنِ الرَّضِيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ وَ الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الْمَرْضِيِّ الْبَرِّ التَّقِيِّ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْإِمَامَيْنِ الْخَيِّرَيْنِ الطَّيِّبَيْنِ التَّقِيَّيْنِ النَّقِيَّيْنِ الطَّاهِرَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْمَظْلُومَيْنِ الْمَقْتُولَيْنِ فَصَلِّ عَلَيْهِمَا مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ مَا غَرَبَتْ صَلاةً مُتَوَالِيَةً مُتَتَالِيَةً وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ الْمَحْجُوبِ مِنْ خَوْفِ الظَّالِمِينَ وَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ الطَّاهِرِ النُّورِ الزَّاهِرِ الْإِمَامَيْنِ السَّيِّدَيْنِ مِفْتَاحَيِ الْبَرَكَاتِ وَ مِصْبَاحَيِ الظُّلُمَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمَا مَا سَرَى لَيْلٌ وَ مَا أَضَاءَ نَهَارٌ صَلاةً تَغْدُو وَ تَرُوحُ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنِ اللَّهِ وَ النَّاطِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَ بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي نَفْسِهِ وَ الْوَصِيِّ النَّاصِحِ الْإِمَامَيْنِ الْهَادِيَيْنِ الْمَهْدِيَّيْنِ الْوَافِيَيْنِ الْكَافِيَيْنِ فَصَلِّ عَلَيْهِمَا مَا سَبَّحَ لَكَ مَلَكٌ وَ تَحَرَّكَ لَكَ فَلَكٌ صَلاةً تُنْمَى وَ تَزِيدُ وَ لا تَفْنَى وَ لا تَبِيدُ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا وَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى الْإِمَامَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ الْمُنْتَجَبَيْنِ فَصَلِّ عَلَيْهِمَا مَا أَضَاءَ صُبْحٌ وَ دَامَ صَلاةً تُرَقِّيهِمَا إِلَى رِضْوَانِكَ فِي الْعِلِّيِّينَ مِنْ جِنَانِكَ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّاشِدِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَادِي الْقَائِمَيْنِ بِأَمْرِ عِبَادِكَ الْمُخْتَبَرَيْنِ بِالْمِحَنِ الْهَائِلَةِ وَ الصَّابِرَيْنِ فِي الْإِحَنِ الْمَائِلَةِ فَصَلِّ عَلَيْهِمَا كِفَاءَ أَجْرِ الصَّابِرِينَ وَ إِزَاءَ ثَوَابِ الْفَائِزِينَ صَلاةً تُمَهِّدُ لَهُمَا الرِّفْعَةَ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ بِإِمَامِنَا وَ مُحَقِّقِ زَمَانِنَا الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ وَ النُّورِ الْأَزْهَرِ وَ الضِّيَاءِ الْأَنْوَرِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ وَ الْمُظَفَّرِ بِالسَّعَادَةِ فَصَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ الثَّمَرِ وَ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَ أَجْزَاءِ الْمَدَرِ وَ عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَحْصَاهُ كِتَابُكَ صَلاةً يَغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَ احْفَظْنَا عَلَى طَاعَتِهِ وَ احْرُسْنَا بِدَوْلَتِهِ وَ أَتْحِفْنَا بِوِلايَتِهِ وَ انْصُرْنَا عَلَى أَعْدَائِنَا بِعِزَّتِهِ وَ اجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنَ التَّوَّابِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ وَ اِنَّ إِبْلِيسَ الْمُتَمَرِّدَ اللَّعِينَ قَدِ اسْتَنْظَرَكَ لِإِغْوَاءِ خَلْقِكَ فَأَنْظَرْتَهُ وَ اسْتَمْهَلَكَ لِإِضْلالِ عَبِيدِكَ فَأَمْهَلْتَهُ بِسَابِقِ عِلْمِكَ فِيهِ وَ قَدْ عَشَّشَ وَ كَثُرَتْ جُنُودُهُ وَ ازْدَحَمَتْ جُيُوشُهُ وَ انْتَشَرَتْ دُعَاتُهُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فَأَضَلُّوا عِبَادَكَ وَ أَفْسَدُوا دِينَكَ وَ حَرَّفُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ جَعَلُوا عِبَادَكَ شِيَعا مُتَفَرِّقِينَ وَ أَحْزَابا مُتَمَرِّدِينَ وَ قَدْ وَعَدْتَ نَقْضَ بُنْيَانِهِ وَ تَمْزِيقَ شَأْنِهِ فَأَهْلِكْ أَوْلادَهُ وَ جُيُوشَهُ وَ طَهِّرْ بِلادَكَ مِنِ اخْتِرَاعَاتِهِ وَ اخْتِلافَاتِهِ وَ أَرِحْ عِبَادَكَ مِنْ مَذَاهِبِهِ وَ قِيَاسَاتِهِ وَ اجْعَلْ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ وَ ابْسُطْ عَدْلَكَ وَ أَظْهِرْ دِينَكَ وَ قَوِّ أَوْلِيَاءَكَ وَ أَوْهِنْ أَعْدَاءَكَ وَ أَوْرِثْ دِيَارَ إِبْلِيسَ وَ دِيَارَ أَوْلِيَائِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ خَلِّدْهُمْ فِي الْجَحِيمِ وَ أَذِقْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَ اجْعَلْ لَعَائِنَكَ الْمُسْتَوْدَعَةَ فِي مَنَاحِسِ [مَنَاحِيسِ‏] الْخِلْقَةِ وَ مَشَاوِيهِ الْفِطْرَةِ دَائِرَةً عَلَيْهِمْ وَ مُوَكَّلَةً بِهِمْ وَ جَارِيَةً فِيهِمْ كُلَّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ غُدُوٍّ وَ رَوَاحٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ السَّلامُ عَلَى مَوْلانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ الْحُجَجِ الْمَيَامِينِ السَّلامُ عَلَى وَالِدَةِ الْإِمَامِ وَ الْمُودَعَةِ أَسْرَارَ الْمَلِكِ الْعَلامِ وَ الْحَامِلَةِ لِأَشْرَفِ الْأَنَامِ السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الصِّدِّيقَةُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا شَبِيهَةَ أُمِّ مُوسَى وَ ابْنَةَ حَوَارِيِّ عِيسَى السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمَنْعُوتَةُ فِي الْإِنْجِيلِ الْمَخْطُوبَةُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ الْأَمِينِ وَ مَنْ رَغِبَ فِي وُصْلَتِهَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمُسْتَوْدَعَةُ أَسْرَارَ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكِ وَ عَلَى آبَائِكِ الْحَوَارِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكِ وَ عَلَى بَعْلِكِ وَ وَلَدِكِ السَّلامُ عَلَيْكِ وَ عَلَى رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ الطَّاهِرِ أَشْهَدُ أَنَّكِ أَحْسَنْتِ الْكَفَالَةَ وَ أَدَّيْتِ الْأَمَانَةَ وَ اجْتَهَدْتِ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ صَبَرْتِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ حَفِظْتِ سِرَّ اللَّهِ وَ حَمَلْتِ وَلِيَّ اللَّهِ وَ بَالَغْتِ فِي حِفْظِ حُجَّةِ اللَّهِ وَ رَغِبْتِ فِي وُصْلَةِ أَبْنَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَارِفَةً بِحَقِّهِمْ مُؤْمِنَةً بِصِدْقِهِمْ مُعْتَرِفَةً بِمَنْزِلَتِهِمْ مُسْتَبْصِرَةً بِأَمْرِهِمْ مُشْفِقَةً عَلَيْهِمْ مُؤْثِرَةً هَوَاهُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكِ مُقْتَدِيَةً بِالصَّالِحِينَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً تَقِيَّةً نَقِيَّةً زَكِيَّةً فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكِ وَ أَرْضَاكِ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَ مَأْوَاكِ فَلَقَدْ أَوْلاكِ مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا أَوْلاكِ وَ أَعْطَاكِ مِنَ الشَّرَفِ مَا بِهِ أَغْنَاكِ فَهَنَّاكِ اللَّهُ بِمَا مَنَحَكِ مِنَ الْكَرَامَةِ وَ أَمْرَكِ 
اللَّهُمَّ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ لِرِضَاكَ طَلَبْتُ وَ بِأَوْلِيَائِكَ إِلَيْكَ تَوَسَّلْتُ وَ عَلَى غُفْرَانِكَ وَ حِلْمِكَ اتَّكَلْتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ بِقَبْرِ أُمِّ وَلِيِّكَ لُذْتُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْفَعْنِي بِزِيَارَتِهَا وَ ثَبِّتْنِي عَلَى مَحَبَّتِهَا وَ لا تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَهَا وَ شَفَاعَةَ وَلَدِهَا وَ ارْزُقْنِي مُرَافَقَتَهَا وَ احْشُرْنِي مَعَهَا وَ مَعَ وَلَدِهَا كَمَا وَفَّقْتَنِي لِزِيَارَةِ وَلَدِهَا وَ زِيَارَتِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِالْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ وَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحُجَجِ الْمَيَامِينِ مِنْ آلِ طه وَ يس أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْمُطْمَئِنِّينَ الْفَائِزِينَ الْفَرِحِينَ الْمُسْتَبْشِرِينَ الَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ قَبِلْتَ سَعْيَهُ وَ يَسَّرْتَ أَمْرَهُ وَ كَشَفْتَ ضُرَّهُ وَ آمَنْتَ خَوْفَهُ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهَا وَ ارْزُقْنِي الْعَوْدَ إِلَيْهَا أَبَدا مَا أَبْقَيْتَنِي وَ إِذَا تَوَفَّيْتَنِي فَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهَا وَ أَدْخِلْنِي فِي شَفَاعَةِ وَلَدِهَا وَ شَفَاعَتِهَا وَ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا سَادَاتِي وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
السَّلامُ عَلَى آدَمَ صِفْوَةِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَى نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَى مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَى عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمَةُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا سِبْطَيِ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَ الْعَابِدِينَ وَ قُرَّةَ عَيْنِ النَّاظِرِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بَاقِرَ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ الْبَارَّ الْأَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ الطَّاهِرَ الطُّهْرَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ التَّقِيَّ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّقِيَّ النَّاصِحَ الْأَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ السَّلامُ عَلَى الْوَصِيِّ مِنْ بَعْدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِكَ وَ سِرَاجِكَ وَ وَلِيِّ وَلِيِّكَ وَ وَصِيِّ وَصِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ فَاطِمَةَ وَ خَدِيجَةَ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ وَلِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا أُخْتَ وَلِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا عَمَّةَ وَلِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التَّقِيِّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكِ عَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَ حَشَرَنَا فِي زُمْرَتِكُمْ وَ أَوْرَدَنَا حَوْضَ نَبِيِّكُمْ وَ سَقَانَا بِكَأْسِ جَدِّكُمْ مِنْ يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُرِيَنَا فِيكُمُ السُّرُورَ وَ الْفَرَجَ وَ أَنْ يَجْمَعَنَا وَ إِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ جَدِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنْ لا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتَكُمْ اِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِحُبِّكُمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ التَّسْلِيمِ إِلَى اللَّهِ رَاضِيا بِهِ غَيْرَ مُنْكِرٍ وَ لا مُسْتَكْبِرٍ وَ عَلَى يَقِينِ مَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ وَ بِهِ رَاضٍ نَطْلُبُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ يَا سَيِّدِي اللَّهُمَّ وَ رِضَاكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ يَا حَكِيمَةُ اشْفَعِي لِي فِي الْجَنَّةِ فَاِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنا مِنَ الشَّأْنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ فَلا تَسْلُبَ مِنِّي مَا أَنَا فِيهِ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا وَ تَقَبَّلْهُ بِكَرَمِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ بِرَحْمَتِكَ وَ عَافِيَتِكَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

هذا مرقد السيد الجليل أبي جعفر محمد بن الإِمام أبي الحسن علي الهادي عليه السلام عظيم الشأن جليل القدر كانت الشيعة تزعم أنه الإمام بعد أبيه عليه السلام فلما توفي نص أبوه على أخيه أبي محمد الزكي عليه السلام و قال له أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا خلفه أبوه في المدينة طفلا و قدم عليه في سامراء مشتدا و نهض إلى الرجوع إلى الحجاز و لما بلغ بلد على تسعة فراسخ مرض و توفي و مشهده هناك و لما توفي شق أبو محمد عليه السلام عليه ثوبه و قال في جواب من عابه عليه قد شق موسى على أخيه هارون و كانت وفاته في حدود اثنين و خمسين بعد المائتين

السَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اللَّهِ أَسْتَوْدِعُكُمَا اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمَا السَّلا

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Cümə günün duası
Cümə günün duası
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Ərbəin” gününə məxsus əməlləri
“Ərbəin” gününə məxsus əməlləri
İmam Zeynəlabidin (ə)-a şamlı qocanın söhbəti
İmam Zeynəlabidin (ə)-a şamlı qocanın söhbəti
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Mübahilə günü
Mübahilə günü
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramının namazı
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Bircə namazı qəzaya vermək insana o qədər ziyan gətirər ki, bütün dünya ona verilsəydi, yenə də bu ziyanların qarşısını ala bilməzdi
Bircə namazı qəzaya vermək insana o qədər ziyan gətirər ki, bütün dünya ona verilsəydi, yenə də bu ziyanların qarşısını ala bilməzdi
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
İmam Məhəmməd Təqi(ə)nin şəhadət günüdür
İmam Məhəmməd Təqi(ə)nin şəhadət günüdür
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Yeddi tərkibli nəsihətlər - Peyğəmbərdən (s)
Yeddi tərkibli nəsihətlər - Peyğəmbərdən (s)
QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
Evə daxil olan və evdən çıxan zaman bəyənilən zikrlər
Evə daxil olan və evdən çıxan zaman bəyənilən zikrlər
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şaban ayının əməlləri
Şaban ayının əməlləri
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
BU gecə 7-Cİ İMAM MUSEYI - KAZIM (ə) –İN QİZİ XANİM MƏSUMƏNİN (ə) VƏFAT GECƏSİDİR.
BU gecə 7-Cİ İMAM MUSEYI - KAZIM (ə) –İN QİZİ XANİM MƏSUMƏNİN (ə) VƏFAT GECƏSİDİR.
Mövlüd təbtiki və bu günün əməlləri:
Mövlüd təbtiki və bu günün əməlləri:
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
“Rəbiül-əvvəl” ayının 1-ci günü
“Rəbiül-əvvəl” ayının 1-ci günü
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Namazdan sonra oxunan ziyarət namə
Namazdan sonra oxunan ziyarət namə
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
Kərbəla Ələmdarı- Həzrət Abbas Əbəlfəzl (əleyhissəlam)
Kərbəla Ələmdarı- Həzrət Abbas Əbəlfəzl (əleyhissəlam)
Salavatın fəziləti
Salavatın fəziləti
NAMAZIN Qılınma qaydası
NAMAZIN Qılınma qaydası
Əhli-Beytə (əleyhimus salam)sədəqənin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Bu haqda hədis varmı?
Əhli-Beytə (əleyhimus salam)sədəqənin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Bu haqda hədis varmı?
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))